Noorul-islam.NET :: މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތާ ބެހޭ ބައެއް ފަތުވާ (ނުވަވަނަ ބައި)
މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތާ ބެހޭ ބައެއް ފަތުވާ (ނުވަވަނަ ބައި)
Category »  ސުވާލާއި ޖަވާބު

ތާރީޚް: 10 ޖެނުއަރީ 2009

ލިޔުއްވީ : ޢަބްދުﷲ ޞިއްދީޤް

 

ސުވާލު: ގަމަތްދިނުމުގެ ކުރިން މިސްކިތަށްވަން މީހަކު ތަޙިއްޔަތުލް މަސްޖިދުގެ ދެ ރަކުއަތް ކުރަން، ސުތުރާއެއްގެ ކައިރީ ހުއްޓިއްޖެއެވެ! އަދި އޭގެސަބަބުން ފުރަތަމަ ސަފުން ޖާގަ ނުލިބޭނެ ކަންވެސް އޭނަޔަށް އެނގެއެވެ. ވީމާ އޭނަޔަށް މޮޅު އިތުރީ ސުތުރާއެއް ހުރި ތަނުގައި އެ ދެ ރަކުޢަތް ކުރުންތޯއެވެ؟ ނޫނީ ފުރަތަމަ ސަފުގައި އެ ދެ ރަކުޢަތް ކުރުންތޯއެވެ؟

ޖަވާބު: އެމީހާއަށް އޭގެސަބަބުން ފުރަތަމަ ސަފުން ޖާގަ  ނުލިބިދާނެހެން ހީވާނަމަ، ފުރަތަމަސަފަށް ދިޔުން މާބޮޑަށްވެސް މޮޅުއިތުރު ވެގެންވެއެވެ. މިހެނީ ސުތުރާއެއް ކަމުގައި މިސްވާކު ވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.  

(ނޯޓް: ސުތުރާ އަކަށް ގަލަން، ތާކިހާ ފަދަ އެއްޗެއްވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.)

 

(ޖަވާބު ދެއްވީ: ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަލްޢައްލާމާ އިބްނު ޢުޘައިމީން)

މި ފަތުވާ ނަގާފައިވަނީ:

سلسلة فتاوى موضوعية 3


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި