Noorul-islam.NET :: މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތާ ބެހޭ ބައެއް ފަތުވާ (އަށްވަނަ ބައި)
މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތާ ބެހޭ ބައެއް ފަތުވާ (އަށްވަނަ ބައި)
Category »  ސުވާލާއި ޖަވާބު

ތާރީޚް: 10 ޖެނުއަރީ 2009

ލިޔުއްވީ : ޢަބްދުﷲ ޞިއްދީޤް


 

 

ސުވާލު: ނަމާދަށް ހުންނަމީހާ ބޭނުންކުރާ " ސުތުރާ " (ނަމާދު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރިމަތީގައި، ސަޖިދަ ޖަހާތަނަށް ވުރެ ކުރީގައި ބަހައްޓާލެވޭ އެއްޗެއް )ގެ އުސްމިނަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

 

ޖަވާބު: ސުތުރާ ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ އިމާމު މީހާ އާއި އެކަނި ނަމާދުކުރާ މީހާއެވެ. މައުމޫމުންގެ ސުތުރާ އަކަށް ވާނީ އިމާމުމީހާއެވ. އިމާމުމީހާގެ ސުތުރާ އެއްކަމުގައި ފާރެއް، ތަނބެއް، ގެންގުޅޭ އަސާ ވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. މިނޫންވެސް ބިމުން މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ ގަހެއް ނޫނީ ގާގަނޑެއް ނަމަވެސް މައްސަލައެއްނެތެވެ. އެދެވިގެންވަނީ، އަހުގެމަތީ އިށީންނަން ބަހައްޓާ ގޮނޑީގެ ލެނގޭބައިގެ (ގާތްގަނޑަކަށް އެއް ފޫޓު ) އުސްމިން ހުންނަވަރުގެ އެއްޗެކެވެ. ބިމުން އުފުލިފައި ހުންނަވަރުގެ އެއްޗެއް ނުލިބިއްޖެ ޙާލެއްގައި ރޮނގެއް އަޅާލުމުންވެސް ސުތުރާއަކަށް ފުދިދާނެއެވެ.

(ޖަވާބު ދެއްވީ: ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޑރ. ޞާލިޙް އަލް ފައުޒާން)

މި ފަތުވާ ނަގާފައިވަނީ:

سلسلة فتاوى موضوعية 3

 

 

 

 

 

 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި