Noorul-islam.NET :: މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތާ ބެހޭ ބައެއް ފަތުވާ (ހަތްވަނަ ބައި)
މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތާ ބެހޭ ބައެއް ފަތުވާ (ހަތްވަނަ ބައި)
Category »  ސުވާލާއި ޖަވާބު

ތާރީޚް: 10 ޖެނުއަރީ 2009

ލިޔުއްވީ : ޢަބްދުﷲ ޞިއްދީޤްސުވާލު: ނަމާދަށް ހުންނަ މީހާގެ ކުރިމަތިން ދިޔުން ހުއްދަ ނުވާނީ ކިހާ ދުރުމިނަކުންތޯއެވެ؟

ޖަވާބު:

ނަމާދަށް ހުންނަމީހާގެ ކުރިމަތީގައި " ސުތުރާ " އެއް ( ނަމާދު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރިމަތީގައި، ސަޖިދަ ޖަހާތަނަށް ވުރެ ކުރީގައި ބަހައްޓާލެވޭ އެއްޗެއް ) ހުރެއްޖެނަމަ، ނަމާދު ކުރާމީހާއާއި ސުތުރާއާ ދެމެދުން ދިޔުމަކީ ޙަރާމް ކަމެކެވެ. ސުތުރާއެއް ނެތި، މުސައްލައެއްގެ މަތީ ނަމާދަށް ހުރިމީހެއްނަމަ، އެމުސައްލަ މަތިން ހުރަސްކުރުންވެސް ހުއްދަވެގެނެއް ނުވެއެވެ. މުސައްލައެއްވެސް އަދި ސުތުރާއެއްވެސް ނެތި ނަމާދަށް ހުންނަމީހާގެ ފައި ހުންނަ ހިސާބުން ފެށިގެން ސަޖިދަޖަހާ ހިސާބާ ދޭތެރެ ހުރަސް ކުރުންވެސް ޙަރާމްވާނެވެ.

 

(ޖަވާބު ދެއްވީ: ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަލްޢައްލާމާ އިބްނު ޢުޘައިމީން)

މި ފަތުވާ ނަގާފައިވަނީ:

سلسلة فتاوى موضوعية 3

ޞަޕްޙާ ނަންބަރު 10

ސުވާލު 7

 


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި