Noorul-islam.NET :: މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތާ ބެހޭ ބައެއް ފަތުވާ (ހަވަނަ ބައި)
މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތާ ބެހޭ ބައެއް ފަތުވާ (ހަވަނަ ބައި)
Category »  ސުވާލާއި ޖަވާބު

ތާރީޚް: 10 ޖެނުއަރީ 2008

ލިޔުއްވީ : ޢަބްދުﷲ ޞިއްދީޤް 

ސުވާލު: ބަންގި ގޮވުމުގެ ފަހުން މިސްކިތުން ނުކުތުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟

ޖަވާބު: އަބޫހުރައިރާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު މީހަކު އެގޮތަށް މިސްކިތުން ނިކުތްތަން ފެނިވަޑައިގެން ވިދާޅުވިއެވެ. "ފަހެ އެމީހާ އަބުލް ޤާސިމް (އެބަހީ؛ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް) އަށް އުރެދިއްޖެއެވެ". ވީމާ އުރެދުމަކީ ޙަރާމްކަމެކެވެ. މިހެންވެ ޢުޛުރެއް މެދުވެރިވެގެން (ފާޚާނާ ކުރުމަށް ފަހު އެނބުރި އައުމަށް، ނޫންނަމަ އެނޫންވެސް ޟަރޫރީ ބޭނުމަކު) ނޫންގޮތަކަށް ބަންގިގޮވުމަށްފަހު މިސްކިތުން ނުކުތުން ޢިލްމުވެރިން މަނާކުރައްވައެވެ.

 

(ޖަވާބު ދެއްވީ: ފަޟީލަތުލް ޢައްލާމާ އައްޝައިޚް އިބުނު ޢުޘައިމީން)

މި ފަތުވާ ނަގާފައިވަނީ:

سلسلة فتاوى موضوعية 3

ޞަޕްޙާ ނަންބަރު 9

ސުވާލު 6


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި