Noorul-islam.NET :: މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތާ ބެހޭ ބައެއް ފަތުވާ (ފަސްވަނަ ބައި)
މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތާ ބެހޭ ބައެއް ފަތުވާ (ފަސްވަނަ ބައި)
Category »  ސުވާލާއި ޖަވާބު

ތާރީޚް: 10 ޖެނުއަރީ 2009

ލިޔުއްވީ : ޢަބްދުﷲ ޞިއްދީޤްސުވާލު: މީހަކު މިސްކިތަށް ވަންއިރު ބަންގި ގޮވަނީއެވެ. ދެން އެމީހާއަށް އެންމެ އެދެވިގެންވާ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

ޖަވާބު: އޭނަޔަށް އެންމެ އެދެވިގެންވަނީ ބަންގިގޮވާމީހާގެ ފަހަތުން ބަންގީގެ ކަލިމަތައް ތަކުރާރު ކުރުމަށްފަހު ސުންނަތުން ވާރިދުވެގެންވާ ބަންގިދުޢާ ކިޔުމެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހުކުރުދުވަ ދެވަނަ ބަންގި ގޮވަގޮވާ ހުއްޓާ މިސްކިތަށް ވަންނަ މީހާޔަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ބަންގިއަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ޚުޠުބާ އަޑުއެހުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން، ތަޙިއްޔަތުލް މަސްޖިދުގެ ދެ ރަކުޢަތް ކުރުމެވެ. މިހެނީ ބަންގީގެ ފަހަތުން ތަކުރާރު ކުރުމަކީ ސުންނަތެކެވެ. އެހެނަސް ޚުޠުބާ އަޑުއެހުމަކީ ވާޖިބެކެވެ. ވީމާ ސުންނަތަށް ވުރެ ވާޖިބަށް ރައްކާތެރިވުން މާ އައުލާކަންބޮޑު ވެގެންވެއެވެ.

 

(ޖަވާބު ދެއްވީ: ފަޟީލަތުލް ޢައްލާމާ އައްޝައިޚް އިބުނު ޢުޘައިމީން)

މި ފަތުވާ ނަގާފައިވަނީ:

سلسلة فتاوى موضوعية 3

ޞަޕްޙާ ނަންބަރު 8

ސުވާލު 5


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި