Noorul-islam.NET :: މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތާ ބެހޭ ބައެއް ފަތުވާ (ތިންވަނަ ބައި)
މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތާ ބެހޭ ބައެއް ފަތުވާ (ތިންވަނަ ބައި)
Category »  ސުވާލާއި ޖަވާބު

ތާރީޚް: 10 ޖެނުއަރީ 2009

ލިޔުއްވީ : ޢަބްދުﷲ ޞިއްދީޤް 

ސުވާލު: ނަމާދުގައި މުސްލިމުންގެ ޤިބްލައަކީ ކަޢްބަތުﷲ ގެފުޅު ކަމުގައިވާ ޙިކްމަތަކީ ކޮބާ؟

ޖަވާބު: ކުޅަދާނަވީ މިންވަރަކުން ﷲގެ އަމުރުފުޅު ތަކަށް ޢަމަލު ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އަދި ﷲ ނަހީ ކުރެއްވި އެންމެހައި ކަންތަކުން ދުރުވެގަތުމަކީވެސް ލާޒިމުކަމެކެވެ. އާއެކެވެ! އެކަމެއްގެ ޙިކުމަތް އެގުނަސް ނޭނގުނަސް މެއެވެ. އަދި ﷲ އެއިލާހުގެ އަޅުންނަށް ހެޔޮކަން ބޮޑުވެގެންވާ ކަމަކަށް މެނުވީ އަމުރެއް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލު ކުރަންވާނެއެވެ. ހުރިހާ ކަމެއްގެ ޙިކްމަތް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގަންނަވަނީ ހުސްޠާހިރުވަންތަ ﷲ އެވެ. ވީމާ ޤިބްލައަށް ކުރިމަތިލުމަކީ ﷲ ގެ އަމުރުފުޅަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ކަމެކެވެ. މީގެ ޙިކްމަތަކީ މުސްލިމުންގެ ބައްޕަ އިބްރާހީމް ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ޤިބްލައަކަށް ކަޢްބަތުﷲ ގެފުޅު ވީތީ ކަމުގައިވުންވެސް އެކަށީގެންވެއެވެ. މިކަން މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެން ވަނީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއެވެ.

(ޖަވާބު ދެއްވީ: ފަތުވާ ދޭ ދާއިމީ ކޮމެޓީ ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ)

މި ފަތުވާ ނަގާފައިވަނީ:

سلسلة فتاوى موضوعية 3

ޞަޕްޙާ ނަންބަރު 6

ސުވާލު 3


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި