Noorul-islam.NET :: މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތާ ބެހޭ ބައެއް ފަތުވާ (ދެވަނަ ބައި)

މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތާ ބެހޭ ބައެއް ފަތުވާ (ދެވަނަ ބައި)
Category »  ސުވާލާއި ޖަވާބު

ތާރީޚް: 10 ޖެނުއަރީ 2009

ލިޔުއްވީ : ޢަބްދުﷲ ޞިއްދީޤް


 

ސުވާލު: މީހަކު މިސްކިތަށް ނަމާދަށް ދަނިކޮށް، ނަމާދަށް ނުގޮސް މަސައްކަތެއްގައި ތިބި ބަޔަކު ފެނިގެން އެމީހުންނަށް ނަމާދަށްދާން ބުނެ ނަޞޭޙަތް ދީފައި މިސްކިތަށް ދެވުނު އިރު ތަކްބީރަތުލް އިޙްރާމް (ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ހަށަންބަން ތަކްބީރު) އޭނާއަށް ފާއިތު ވެއްޖެއެވެ. މިޙާލަތުގައި އޭނާއަށް ތަކްބީރަތުލް އިޙްރާމްގެ ޘަވާބު ލިބޭނެތޯއެވެ؟ ނޫނީ ނުލިބޭނެ ތޯއެވެ؟

ޖަވާބު: ތަކުބީރަތުލް އިޙްރާމާށް ޙާޟިރު ވެއްޖެމީހާއަށް ވަރަށް ގިނަ ޘަވާބު ހުއްޓެވެ.ފަހެ އެއީ ސުންނަތެކެވެ.އަދި އެބައިމީހުންނަށް ނަޞޭޙަތް ދިނުމަކީ ވާޖިބެކެވެ.ވީމާ، އޭނާއަށް ތަކްބީރަތުލް އިޙްރާމުން ލިބޭ ޘަވާބަށްވުރެ ގިނަ ޘަވާބު ލިބޭނެއެވެ.

(ޖަވާބު ދެއްވީ: ފަޟީލަތުލް ޢައްލާމާ އައްޝައިޚް އިބުނު ޢުޘައިމީން)

މި ފަތުވާ ނަގާފައިވަނީ:

سلسلة فتاوى موضوعية 3

ޞަޕްޙާ ނަންބަރު 5

ސުވާލު 2

 


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި