Noorul-islam.NET :: މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތާ ބެހޭ ބައެއް ފަތުވާ (ފުރަތަމަ ބައި)

މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތާ ބެހޭ ބައެއް ފަތުވާ (ފުރަތަމަ ބައި)
Category »  ސުވާލާއި ޖަވާބު

ތާރީޚް: 10 ޖެނުއަރީ 2009

ލިޔުއްވީ : ޢަބްދުﷲ ޞިއްދީޤް


 

 

ސުވާލު: ބަންގި އަޑުއިވޭ ހިސާބުގައި ހުރި މީހަކު ހުރީ ފޯން ކޯލެއްގައި، ނުވަތަ އެހެންވެސް ކަމެއްގައި މަޝްއޫލުވެގެންނެވެ.އޭނާ ބަންގިއަށް ސަމާލުވީ ބަންގީގެ މެދު ތެރެއިން، ނޫނީ ބަންގި ނިމެން އުޅެނިކޮންނެވެ. ސުވާލަކީ ދެން އެމީހާ ބަންގިއަށް އިޖާބަދޭނީ (ބަންގި ގޮވާމީހާގެ ފަހަތުން އެކަލިމަތައް ތަކުރާރު ކުރާނީ) އިވުނު ހިސާބުންތޯ ނުވަތަ ފާއިތުވެ ދިޔަތަންވެސް އަނބުރައި ގެންނަން ޖެހޭނެ ތޯއެވެ؟

ޖަވާބު: އެހެން ދިމާވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އޭނާއަށް ފާއިތުވި ކަލިމަތައްވެސް ކިޔައި ބަންގި ގޮވާމީހާއާއި ހަމަ ކޮށްލާނީއެވެ. އެހެނީ ބަންގިއަކީ ޛިކުރެއް ކަމަށްވާހިނދު އައުލާވެގެންވަނީ ފާއިތުވާ މިފަދަ ހެޔޮކަންތައް އަނބުރާ ގެނެސްގަތުމެވެ.

(ޖަވާބު ދެއްވީ: ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އިބްނު ޖިބްރީން)

 

މި ފަތުވާ ނަގާފައިވަނީ:

سلسلة فتاوى موضوعية 3

ޞަޕްޙާ ނަންބަރު 5

ސުވާލު 1


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި