Noorul-islam.NET :: ނަމާދަށް ހުއްޓާ ނޭފަތުން ލޭއައުން

ނަމާދަށް ހުއްޓާ ނޭފަތުން ލޭއައުން
Category »  ދީނީ ލިޔުން

ތާރީޚް: 2 ޖެނުއަރީ 2010

ލިޔުއްވީ : ޢަބްދުﷲ ޞިއްދީޤް (ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ނައިބު އެޑިޓަރ)

    ނަމާދަށް ހުއްޓާ ނޭފަތުން ލޭއައުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި ކުޑަރުމާލަކުން ނުވަތަ ޓިޝޫއަކުން ފޮހެލައިގެން ސާފުވާވަރަށް މަދުން ލޭ އައިސްފި ނަމަ، ފޮހެ ސާފުފުކުރުމަށްފަހު ނަމާދު ކުރިޔަށް ގެންދާނީއެވެ. މިކަމަކުން ނަމާދަކަށް އެއްވެސް އުނިކަމެއް ނައަންނާނެއެވެ.

    އެހެންނަމަވެސް މާގިނައިން ލޭއަންނަނަމަ ނަމާދު މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު އެ ލޭ ސާފުކުރާނީއެވެ. އަދި ލޭ ސާފުކުރުމަށް ފަހު ޢިލްމުވެރިންގެ ޚިލާފުން ރައްކާތެރިވުމުގެ  ގޮތުން އަލުން ވުޟޫ ކުރާހުއްޓެވެ. ( ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވުޟޫ އާ ކުރުން ލާޒިމެއް ނުކުރެއެވެ. ) ލޭއައިސްގެން ނަމާދު މެދުކަނޑާލިމީހާ، ނަމާދު މެދުކަނޑާލީ ނަމާދުތެރޭގައި ކޮންމެ ހިސާބަކުން ކަމުގައި ވިޔަސް އަލުން ފަށައިގެން ނަމާދުކުރުން އޭނަމައްޗަށް ހުއްޓެވެ. މިއީ ކޮންމެފަދަ ކަމެއް ދިމާވެގެން ނަމާދު މެދުކެނޑިއަސް، އެމެދުކަނޑާލިމީހާއަށް ކަންތައް ކުރަން އޮތްގޮތެވެ.

 


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި