Noorul-islam.NET :: ރޯދައަށް ހުއްޓާ ނޭފަތުން ލޭ އައުމާއި، ޓެސްޓް ހަދަން ލޭ ނެގުމާއި، އަދި ލޭ ހަދިޔާ ކުރުން. މި ކަންކަމުން ރޯދަ ގެއްލޭނެތޯ؟
ރޯދައަށް ހުއްޓާ ނޭފަތުން ލޭ އައުމާއި، ޓެސްޓް ހަދަން ލޭ ނެގުމާއި، އަދި ލޭ ހަދިޔާ ކުރުން. މި ކަންކަމުން ރޯދަ ގެއްލޭނެތޯ؟
Category »  ސުވާލާއި ޖަވާބު

ތާރީޚް: 22 އޯގަސްޓް 2009

ޖަވާބު ދެއްވީ : ފަޟީލަތުއްޝައީޚް ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ

ސުވާލު: ރޯދައަށް ހުއްޓާ ނޭފަތުން ލޭ އައިސްފިނަމަ ރޯދަ ގެއްލޭނެތޯއެވެ؟ ބަލިތައް ތަޙްލީލު ކުރަން ނަގާ ލެއިން ރޯދަ ގެއްލޭނެތޯއެވެ؟ އަދި ރޯދައަށް ހުރެ ލޭ ބޭނުންވެފައިވާ މީހަކަށް ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟

ޖަވާބު: ނޭފަތުން ލޭ އަޔަސް ރޯދަ ނުގެއްލޭނެއެވެ. ހަމަ އެފަދައިން އެކި އެކި ތަޙްލީލުތަކަށް ލޭ ނެގިއަސް ރޯދައެއް ނުގެއްލޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމީ ގިނަ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ފަދައިން ކަވާ ޖެހުން ފަދަ ކަމެކެވެ. ކަވާ ޖެހުމަކީވެސް ރޯދަ ގެއްލޭ ކަމެކެވެ.

އެހެން ކަމުން ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުން (ލޭދިނުމުން) ރޯދަ ގެއްލޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން ފަސްކުރެވެން އޮތްނަމަ އިރު އޮއްސެން ދެން ލެ ދިނުން ޖެހޭނީ ފަސްކުރާށެވެ. ނަމަވެސް މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކަލެއް ވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ނުވަތަ ކުއްލިއަކަށް މީހަކު އެކްސިޑެންޓްވެގެން އޮޕަރޭޝަން ކުރަން ޖެހިގެން ރޯދަ ނޫން މީހެއްގެ ގައިން ލޭ ލިބެން ނެތް ނަމަ ލޭ ދިނުން ހުއްދައެވެ. އަދި އެހެން މީހަކު ނެތިއްޖެ ޙާލެއްގައި ވާޖިބުވެސް ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން އެދުވަސް ޤަޟާ ކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ޙަލެއްގައި ރޯދަ ދޫކޮށްލުމަކުން ފާފަވެރިއެއްވެސް ނުވާނެއެވެ.

(މިއީ 2006 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ދަރުމައިގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ޖަވާބެކެވެ.)

 

 

ނޫރުލްއިސްލާމް ރަމަޟާން 1430  [ramadan.noorul-islam.net  ] ވެބްސައިޓުން ނަގާފައި

 


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި