Noorul-islam.NET :: ބޭންކު އެކައުންޓެއްގައި ހުންނަ ފައިސާއިން ޒަކާތް ދިނުން
ބޭންކު އެކައުންޓެއްގައި ހުންނަ ފައިސާއިން ޒަކާތް ދިނުން
Category »  ސުވާލާއި ޖަވާބު

ތާރީޚް: 28 މޭއި 2009

ޖަވާބު ދެއްވީ : އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނިޡާމް


ސުވާލު: ބޭންކު އެކައުންޓެއްގައި ހުންނަ ފައިސާއިން ޒަކާތް ދޭން ޖެހޭނެތޯ؟ ދޭން ޖެހޭނަމަ ޒަކާތް ދޭން ޖެހޭނީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ؟

 

ޖަވާބު: بــســــــــــــــم اللّـه. الحمد للّـه وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ބެންކް އެކައުންޓެއްގައި ހުންނަ ފައިސާއިންވެސް އަހަރެއް ހަމަވެ، ނިޞާބް ހަމަވެއްޖެނަމަ  ޒަކާތް ދޭންޖެހޭނެއެވެ. ނިޞާބް ހަމަވާކަމަށް ބަލާނީ ތިމާ އަދާކުރަންޖެހޭ ދަރަންޏެއްވާނަމަ އެދަރަނި ކެނޑުމަށް ފަހު ބާކީ ހުރި ފައިސާއިން ނިޞާބް ހަމަވާ ކަމުގައި ވާނަމައެވެ. ހިޖްރީ އަހަރުން ބަލައިގެން އަހަރު ހަމަވެއްޖެނަމަ، ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ނެރޭނީ ނިޞާބްހަމަވި ފައިސާގެ 2.5% އެވެ. މީލާދީ އަހަރުން ބަލައިގެން އަހަރު ހަމަވެއްޖެނަމަ، ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ނެރޭނީ ނިޞާބްހަމަވި ފައިސާގެ 2.575% އެވެ. ބެންކް އެކައުންޓް ހުޅުވާފައިވަނީ އިސްލާމިކް ( އިންޓަރެސްޓްގެ މުޢާމަލާތް ނުހިމެނެޭ) ބެންކެއްގައި ކަމުގައި ވާނަމަ ނިޞާބް ހަމަވޭތޯ ބަލާނީ އެކައުންޓްގައި ހުރި ހުރިހާ ފައިސާއެއްވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ. އެއާޚިލާފަށް ބެންކް އެކައުންޓް ހުޅުވާފައިވަނީ ރިބާގެ (އިންޓަރެސްޓްގެ) މުޢާމަލާތް ހިމެނޭ ބެންކެއްގައި ކަމުގައިވަނީ ނަމަ ނިޞާބް ހަމަވޭތޯ ބަލާނީ އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި އެކައުންޓަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާ ނުހިމަނައި ދެން ހުރި ފައިސާއިންނެވެ. ސަބަބަކީ ޙަރާމް ފައިސާއަކުން ޒަކާތް ނުދެވޭނެތީއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިންޓަރެސްޓަށް މިގޮތަށް ލިބޭ ޙަރާމް ފައިސާ ތިމާގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ފަހަރެއްގައިވެސް ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ހަމައެއާއެކު އެފައިސާ ބެންކަށްވެސް ދޫކޮށްލައިގެން ނުވާނެއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އެފައިސާ ނެގުމަށްފަހު އެންމެންނަށް މަންފާ ލިބޭ ކަހަލަ ( މަގުހެދުން ފަދަ ޢާއްމު މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ) ފަންޑަކަށް ހަދިޔާކުރާނީއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިސްކިތްބިނާކުރުން ނުވަތަ ޤުރުއާން ޗާޕްކުރުން ފަދަ ދީނީ ކަންކަން ހިމެނޭ ފަދަ ފަންޑަކަށް މިފަދަ ފައިސާ ހަދިޔާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. މިގޮތަށް މިފައިސާ ހޭދަކުރުމަކީ ޞަދަޤާތެއް ކަމުގައި ނުވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިގޮތަކީ، ޙަރާމް ފައިސާތަކެއް ޙަލާލްގޮތުގައި ބަޔަކަށް ބޭނުންކުރެވުމަށްޓަކައި ހެދުން ހުއްދަ ގޮތެއްކަމުގައި ޢިލްމްވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ. والله أعلم

 

ޖަވާބު ދެއްވީ: އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނިޡާމް


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި