Noorul-islam.NET :: އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު،
އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު،
Category »  ސުވާލާއި ޖަވާބު

ތާރީޚް: 21 މޭއި 2009

ޖަވާބު : ނޫރުލްއިސްލާމް

ސުވާލު: އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު، "އިންސާނުންގެ ކިރު" ބޭންކަކީ ހުއްދަ އެއްޗެއްތޯއެވެ؟ (މިއީ ލޭގެ ބޭންކް ގޮތަށް ކިރު ބޭންކު ކުރާ ތަނެކެވެ.)

 

ޖަވާބު: بــســــــــــــــم اللّـه. الحمد للّـه وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި، ނަސަބުގެ ގޮތުން ޙަރާމްވާ ހުރިހާ މީހުން ކިރުގެ ގޮތުންވެސް ޙަރާމް ވެގެން ވެއެވެ. މިފަދަ ބޭންކެއްގެ ސަބަބުން އެތައްގިނަ މައިންގެ ކިރު އެއްވެ، އެބޮވުނީ ކާކުގެ ކިރުކަން ނޭނގި، އެއިގެ ސަބަބުން ގިނަ މައްސަލަތައް ނުކުންނާނެއެވެ. އަދި އެ ކިރު ބޯ ކުއްޖާގެ ކިރުގެ ގޮތުން މައިންނަކީ ކޮބައިކަން ނޭނގޭނެއެވެ. އެއިގެ ސަބަބުން ކައިވެނި ޙަރާމް ކުރެއްވިފައިވާ މީހުންނާ ކައިވެނި ކުރެވުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް ބޮޑެވެ.

އެހެންކަމުން މިފަދަ ގޮތަކަށް މައިންގެ ކިރުގެ ބޭންކެއް ހެދުން ހުއްދަ ވެގެނެއް ނުވެއެވެ. އެއީ ޙަރާމް ކަމެކެވެ.

މިފަދަ ބެންކާ ބެހޭ ގޮތުން ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަލްޢައްލާމާ މުޙައްމަދު ބުނު ޞާލިޙު އަލްޢުޘައިމީން (ރަޙިމަހުﷲ) އާ ސުވާލު ކުރެވުމުން ޖަވާބު ދެއްވާފައިވަނީ މިގޮތަށެވެ. އެއީ ހުއްދަ ނޫން ޙަރާމް ކަމެއް ކަމުގައެވެ. والله أعلم

 

ޖަވާބު: ނޫރުލްއިސްލާމް


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި