Noorul-islam.NET :: ފާލަންމަތީން ދިޔައިރު

ފާލަންމަތީން ދިޔައިރު
Category »  ވާހަކަ

ތާރީޚް: 6 ޖެނުއަރީ 2009

ތަރުޖަމާ ކުރެއްވީ : އަޙްމަދު އަސްލަމް

ޒުވާނަކު އޭނާގެ ކާފައާއި އެކު ފާލަމެއްގެމަތީގައި ހިނގާފައި ދަމުން ކާފައަށް ބުންޏެވެ. "ކާފާއެވެ. އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފާށެވެ. ނޫނީ ކާފަ ވެއްޓިދާނެއެވެ."

ކާފަ ބުންޏެވެ. "ނޫނެކެވެ...! ދަރިފުޅު ކާފަގެ އަތުގައި ހިފާށެވެ."

ޒުވާނާ އޭނާގެ ކާފައާއި ސުވާލު ކުރިއެވެ. "އަހަރެން ކާފަގެ އަތުގައި ހިފުމާއި ކާފަ އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފުމުގެ ތަފާތަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟"

ކާފަ ބުންޏެވެ. "ވަރަށް ތަފާތެވެ. އެއީ ކާފަ ދަރިފުޅުގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުއްޓާ ވާގޮތަކުން ދަރިފުޅުގެ އަތުން އަތް ވީއްލި ކާފަ ވެއްޓިދާނެއެވެ. އެކަމަކު ދަރިފުޅު ކާފަގެ އަތުގައި ހިފައިފިނަމަ އެހެން ވުން ދުރުވާނެއެވެ."

މީހަކަށް ކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމުގައި ވިޔަސް އެކަމެއް ކުރަންވާނީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސަށްޓަކައި އެކަމެއް ކުރާނެ ނަމަ ކުރާނެ ގޮތަށް އަމިއްލަ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކިގެންނެވެ. ދަސްކުރާށެވެ. މީހަކު ބުނެގެން ކަމެއް ކުރުމާއި ކަމެއް އަމިއްލައަށް މީހަކަށް ކަމެއް ކޮށްދިނުމާއި ވެސް ވަރަށް ތަފާތެވެ.

 


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި