Noorul-islam.NET :: އެނާގެ ދެލޯ އަނދިރީ ހެއްޔެވެ؟

އެނާގެ ދެލޯ އަނދިރީ ހެއްޔެވެ؟
Category »  ވާހަކަ

ތާރީޚް: 24 ޑިސެމްބަރު 2008

ތަރުޖަމާކުރެއްވީ : އަޙްމަދު އަސްލަމް


ސްކޮޓްލޭންޑުގެ މުސްލިމަކު ބަލިވެގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެނދުމަތިކުރިއެވެ. މި ޒުވާނާ އެނދުމަތިކުރިތާ ހަތަރުވަނައަށް ވީ ދުވަހު، އޭނާ ގެއަށް ފޮނުވާލުމަށްޓަކައި ޑޮކްޓަރު އައިސް ބެލުމަށްފަހު، ދިއުމުން އެތާހުރި ނަރުސް ކުއްޖެއް އައިސް މި ޒުވާނާގެ ކައިރިއަށް ޖެހިލާފައި ބުންޏެވެ. "އަހަރެން ބޭނުން ތިބާއާ ކައިވެނި ކުރަން".

"ކީއްވެ އަހަރެންނާ ކައިވެނި ކުރަން ބޭނުންވަނީ؟ އަހަރެންނަކީ މުސްލިމެއް، އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން މުސްލިމަކާ ނޫނީ ކައިވެނި ކުރާކަށްވެސް". ޒުވާނާ ޖަވާބުދިނެވެ.

"އަހަރެން މުސްލިމަކަށް ވެދާނަން. އަހަރެންނަށް މިހާރު ތިޔައީ އެންމެ ރަނގަޅު ދީންކަން ވިސްނިއްޖެ." ނަރުސް ކުއްޖާ ބުންޏެވެ.

"ބުނެދީފާނަންތަ ކީއްވެކަން އަހަރެންނާއި ކައިވެނި ކުރަން ބޭނުންތި ވަނީ؟" ޒުވާނާ ހައިރާންވެފައި ސުވާލުކުރިއެވެ.

"އަހަރެން މިއޮތް ހުރިހާދުވަހު މި ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުރިއިރުވެސް އަހަރެން ނުދެކެން ތި ނޫން މީހަކު އަންހެން ކުދިން ފެނުނީމައި އިސްދަށަށް ޖެހުމާއެކު، އަންހެނުންނަށް އެހާ އިޙްތިރާމްކޮށް ނުހަނު ރިވެތި ގޮތުގައި މުޢާމަލާތްކުރާ މީހެއް. އެހެން މީހުން ހަދާހެން ފޮށެގަތުމުގެ ނަޒަރެއް، ހުށަހޮޅިގަތުމުގެ އިޝާރާތެއް ތިބާގެ ކިބައަކުން އަހަރެންނަކަށް ނުފެނޭ، އެހެންވެގެން އަހަރެންނަށް ވިސްނުނު ގޮތުގައި ތިބާގެ ގައިގައި ހަރުލާފައި ތިހުރި ރިވެތި އާދަތަކުގެ ވެރި ދީނަކީ ހައްޤު ދީން."

ހަދީޘްގައި ވެއެވެ. "ޙަރާން ކޮންމެ ބެލުމަކީ އިބްލީހުގެ ވިހަ ތީރުތަކުގެ ތެރެއިން ތީރެކެވެ. ފަހެ ﷲ އަށް ބިރުވެތިވެ، އެކަން ދޫކޮށްލައިފި މީހާއަށް، އޭނާގެ ހިތަށް މީރުކަން ލިއްބައިދޭ ފަދަ އީމާންތެރިކަމެއް މާތްރަސްކަލާނގެ އޭނާއަށް ދެއްވަވާނެއެވެ." 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި