Noorul-islam.NET :: ފަންޑިތައާއި ސިޙުރު ހަދާ މީހެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދު ޞައްޙަ ވާނެތޯ؟

ފަންޑިތައާއި ސިޙުރު ހަދާ މީހެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދު ޞައްޙަ ވާނެތޯ؟
Category »  ސުވާލާއި ޖަވާބު

ތާރީޚް: 16 އޮކްޓޯބަރ 2008

ޖަވާބު ދެއްވީ : ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން

ސުވާލު: ފަންޑިތައާއި ސިޙުރު ހަދާ މީހެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދު ޞައްޙަ ވާނެތޯ؟

(އަޙްމަދު ނަސީމް / ޅ.ކުރެންދޫ)

 

ޖަވާބު: ކަނޑައެޅިގެން އެމީހަކީ ސިޙުރު ހަދާ މީހެއްކަމަށް ސާބިތުވާ ކަމުގައި ވާނަމަ އެމީހެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދު ޞައްޙައެއް ނުވާނެއެވެ.

ނަމަވެސް ފަންޑިތަ ހަދާ މީހަކާއިމެދު އެމީހަކު ހަދަނީ ކޮންބާވަތެއްގެ ފަންޑިތައެއް ތޯ ބަލަން ޖެހޭނެއެވެ. އެއީ އެމީހާ އެހަދަނީ އިސްލާމް ދީނުގައި ހުއްދަ ކުރައްވާފައިވާ 'ރުޤްޔާ' ތައް ކަމުގައި ވާނަމަ އެމީހެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދު ޞައްޙަ ވާނެއެވެ. އަދި އޭނާ ހަދާ ފަންޑިތަ އެއީ ޝިރުކުގެ ދަރަޖައަށް ދާކަމަކަށް ނުވާނަމަ އެމީހެއްގެ ފަހަތުގައިވެސް ނަމާދު ޞައްޙަ ވާނެ ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤު ވެލައްވައެވެ. އެންމެ ބޮޑުވަރަކަށް ވެސް އެފަދަ މީހެއްގެ ފަހަތުގައި ކުރާ ނަމާދު ދާނީ މަކުރޫހަ ދަރަޖައަށެވެ. ބާޠިލު ދަރަޖައަކަށް ނުދާނެއެވެ. والله أعلم

 


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި