Noorul-islam.NET :: ނަމާދުކުރަނިކޮށް ކިޔަމުން ދާ އެއް ޗެއް އޮޅުނު ކަމުގާވިޔަސް ކުށު ސަޖިދަ ޖަހަން ޖެހޭނެ ތޯއެވެ.ނުވަތަ ކުށު ސަޖިދަ ޖަހަން ޖެހޭ ހާލަތް ތަކަކީ ކޮބައި ތޯއެވެ؟
ނަމާދުކުރަނިކޮށް ކިޔަމުން ދާ އެއް ޗެއް އޮޅުނު ކަމުގާވިޔަސް ކުށު ސަޖިދަ ޖަހަން ޖެހޭނެ ތޯއެވެ.ނުވަތަ ކުށު ސަޖިދަ ޖަހަން ޖެހޭ ހާލަތް ތަކަކީ ކޮބައި ތޯއެވެ؟
Category »  ސުވާލާއި ޖަވާބު

ތާރީޚް: 18 އޮކްޓޯބަރ 2008

ޖަވާބުދެއްވީ : އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު އިބްރާހީމް ޙުސައިން

ސުވާލު: ނަމާދުކުރަނިކޮށް ކިޔަމުން ދާ  އެއް ޗެއް އޮޅުނު ކަމުގާވިޔަސް ކުށު ސަޖިދަ ޖަހަން ޖެހޭނެ ތޯއެވެ.ނުވަތަ ކުށު ސަޖިދަ ޖަހަން ޖެހޭ ހާލަތް ތަކަކީ ކޮބައި ތޯއެވެ؟

ޖަވާބު:

 

ކުށުސަޖިދަ ޖަހަންޖެހެނީ އަންނަނިވިކަމަކުންކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމައެވެ. އެއީ  :

ތިންރަކުޢަތާއި ހަތަރުރަކުޢަތުގެ ނަމާދުގައި ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތު ނު ކިޔުން،

ނަމާދުގައިކުރެވުނު ރަކުޢަތުގެ ޢަދަދާމެދު ޝައްކުވެއްޖެނަމަ (ޔަޤީންވާޢަދަދަށް ބަލައި ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ).

ނަމާދުގައި ރަކުޢަތެއް  ހަނދާންނެތިގެން އިތުރު ކުރެވިއްޖެނަމަ.

ނަމާދުގެ ރުކުނެއް އެޅިއްޖެނަމަ ކުށުސަޖިދަ ޖަހަންޖެހޭނީ އެއެޅުނު ރުކުނެއް ގެނެސްގަތުމަށް ފަހުއެވެ.

 

والله أعلم


 


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި