Noorul-islam.NET :: މީހުންނަށް ފައިސާދީގެން ގޭގައި ޞަލަވާތްކިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މީހުންނަށް ފައިސާދީގެން ގޭގައި ޞަލަވާތްކިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
Category »  ސުވާލާއި ޖަވާބު

ތާރީޚް: 18 އޮކްޓޯބަރ 2008

ޖަވާބުދެއްވީ : އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު އިބްރާހީމް ޙުސައިން

ސުވާލު: މީހުންނަށް ފައިސާދީގެން ގޭގައި ޞަލަވާތްކިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

 

ޖަވާބު:

ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަށް ޞަލަވާތް ކިޔެވުމަކީ މާތް ﷲ އެންމެހާ މުސްލިމުންނަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ . އަދި އެއީ އެންމެ ހެޔޮޢަމަލުތަކުގެތެރެއިން ވަރަށް މަތިވެރި އެހާމެ މާތްކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ކުރަންޖެހޭނީ އެހެން މީހުންނަށް ފައިސާދިގެން އުޖޫރައިގެ އުޞޫލަކުން ނޫނެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ މިހާރު މީހުން ގޭގައި މިކިޔާ ތުންޖީނާ ޞަލަވާތަކީ ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތުގައި ވާރިދުވެގެންވާ ޞަލަވާތެއް ނޫނެވެ. އެއީ މީހަކު ހަދާފައިވާ ޢިބާރާތެކެވެ. ވީމާ ޞަލަވާތުގެ ގޮތުގައި ތުންޖީނާ ޞަލަވާތް ކިޔެވުމަކީ ބިދުޢައެކެވެ.

 

والله أعلم

ޖަވާބުދެއްވީ: އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހީމް ޙުސައިން


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި