Noorul-islam.NET :: މަރުވެފައިތިބޭ މީހުންނަށް ކޮށްދެވޭނެ ހެޔޮ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާތޯ؟

މަރުވެފައިތިބޭ މީހުންނަށް ކޮށްދެވޭނެ ހެޔޮ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާތޯ؟
Category »  ސުވާލާއި ޖަވާބު

ތާރީޚް: 18 އޮކްޓޯބަރ 2008

ޖަވާބުދެއްވީ : އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު އިބްރާހީމް ޙުސައިން

ސުވާލު: މަރުވެފައިތިބޭ މީހުންނަށް ކޮށްދެވޭނެ ހެޔޮ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާތޯ؟

ޖަވާބު:

މަރުވެފައިވާމީހުންނަށްޓަކައި ހެޔޮދުޢާ ކުރެވިދާނެއެވެ. އެމީހާ ހިފަންޖެހޭ ރޯދައެއް އޮތްނަމަ އޭނާގެ ބަދަލުގައި އެރޯދަ ހިފިދާނެ. އަދި ދަރަންޏެއް އޮތްނަމަ ފުއްދައިދެވިދާނެ. މަރުވެފައިވަމީހާގެ ދަރިން އެމީހުންގެ މައިންބަފައިންގެ މަތިން ކުރާޞަދަޤާތުން ފައިދާ ކުރާނެ ކަމުގައި ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ. އަދި މައްޔިތާ ދުނިޔޭގައި ހުރިއިރު ފައިދާހުރި މީސްތަކުންނަށް އޭގެފައިދާ ދެމިގެންދާފަދަ ކަމެއް ކޮށްފައިފައިވާނަމަ( މިސާލަކށް  ހޮސްޕޓަލެއްފަދަ )  އެތަނެއް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓިދާނެއެވެ. އޭނާގެމަތިން ޙައްޖެއް ނުވަތަ ޢުމްރާއެއް ވެވިދާނެއެވެ.

والله أعلم

ޖަވާބުދެއްވީ: އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހީމް ޙުސައިން 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި