Noorul-islam.NET :: ރިބަވީ ބެންކުތަކާއެކު މުޢާމަލާތްކުރާ ކުންފުންޏެއްގެ އެކައުންޓެންޓަކަށް ހުރުން
ރިބަވީ ބެންކުތަކާއެކު މުޢާމަލާތްކުރާ ކުންފުންޏެއްގެ އެކައުންޓެންޓަކަށް ހުރުން
Category »  ސުވާލާއި ޖަވާބު

ތާރީޚް: 18 އޮކްޓޯބަރ 2008

ޖަވާބުދެއްވީ : އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު އިބްރާހީމް ޙުސައިން

ސުވާލު: ބޭންކު އިންޓަރެސްޓަކީ ރިބާއެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ ބެންކަކާއި އެކު މުޢާމަލާތް ކުރާ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއްގެ އެކައުންޓެންޓް އެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުން ހުއްދަވާނެ ހެއްޔެވެ؟ އެއީ ރިބާގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބައިވެރިވީކަމަށް ބެލޭނެ ހެއްޔެވެ؟ މިހާރު ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ބެންކެއް ނެތްނަމަ، އެކައުންޓެންޓް އެއްގެ ވަޒީފާ އަދާ ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟

 

ޖަވާބު: ރިބަވީ ބޭންކުތަކާއިއެކު ރިބަވީމުޢާމަލާތްކުރާ ކުންފުޏެއްގައި ފައިސާގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަކީ ފާފައަކަށް އެހީތެރިވުމެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ (( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )) المائدة: ٢ މާނައީ " ހެޔޮކަންތައް ކުޅައުމާއި ތަޤުވާވެރިވުމަށް އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ އެހީތެރިވެ ވާގިވެރިވާށެވެ! އަދި ފާފަކުޅައުމާއި ޢަދާވާތްތެރިވުމަށް އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ އެހީތެރިވެ ވާގިވެރި ނުވާށެވެ!''  والله أعلم

ޖަވާބުދެއްވީ: އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހީމް ޙުސައިން


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި