Noorul-islam.NET :: ވަރިކުރުމަށްފަހު ޢިއްދައިގެ ތެރޭގައި ޖިމާޢުވެއްޖެނަމަ ކައިވެނި ރުޖޫޢަވާނެތޯ؟
ވަރިކުރުމަށްފަހު ޢިއްދައިގެ ތެރޭގައި ޖިމާޢުވެއްޖެނަމަ ކައިވެނި ރުޖޫޢަވާނެތޯ؟
Category »  ސުވާލާއި ޖަވާބު

ތާރީޚް: 18 އޮކްޓޯބަރ 2008

ޖަވާބުދެއްވީ : އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު އިބްރާހީމް ޙުސައިން

ސުވާލު: ވަރިކުރުމަށްފަހު ޢިއްދައިގެ ތެރޭގައި ޖިމާޢުވެއްޖެނަމަ ކައިވެނި ރުޖޫޢަވާނެތޯ؟

ޖަވާބު: ރަޖުޢީ ( ރުޖޫޢަކުރެވޭފަދަ) ވަރިއަކުން ވަރިކުރެވިފައިވާ އަންހެނާގެ ޢިއްދައިގެ މުއްދަތުގެތެރޭގައި އެއަންހެނާއާ ( އޭނާ ރަޖުޢީ ވަރިޔަކުން ވަރިކުރި ފިރިމީހާ ) ޖިމާޢުވެއްޖެނަމަ ކައިވެނި ރުޖޫޢަވީކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.( ޖާމިޢުލްއަޒްހަރުގެ ފަތުވާ މެއި  1997) ނަމަވެސް  ހެކިކޮށް އެކަން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭފަރާތުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމީ ޝަރުޢީގޮތުން މަޞްލަޙަތު ހުރިގޮތެވެ. والله أعلم

ޖަވާބުދެއްވީ: އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހީމް ޙުސައިން


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި