Noorul-islam.NET :: ނަމާދައް ކޮޅަށްހުންނައިރު ތިމާގެ ފައި ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ (ދެފައި ދެމެދުގައި) ކިހާދުރުމިނަކު ތޯއެވެ؟ އަދި ފައި ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟
ނަމާދައް ކޮޅަށްހުންނައިރު ތިމާގެ ފައި ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ (ދެފައި ދެމެދުގައި) ކިހާދުރުމިނަކު ތޯއެވެ؟ އަދި ފައި ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟
Category »  ސުވާލާއި ޖަވާބު

ތާރީޚް: 18 އޮކްޓޯބަރ 2008

ޖަވާބު ދެއްވީ : އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު އިބްރާހީމް ޙުސައިން

ސުވާލު: ނަމާދައް ކޮޅަށްހުންނައިރު ތިމާގެ ފައި ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ (ދެފައި ދެމެދުގައި) ކިހާދުރުމިނަކު ތޯއެވެ؟ އަދި ފައި ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟

 

ޖަވާބު: ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރާއިރު ތިބެންޖެހޭނީ އިސްލާމީ އެއްބައިވަންތަކަމާއި އަޚްވަންތަކަން ސާބިތުވާފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ދެމީހުން ދެމެދަށް ޝައިޠާނާ އަށް ނުވަދެވޭވަރަށް ގާތް ގާތުގައެވެ. ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި ކީރިތި ރަސޫލާ މިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއެޅުއްވިއެވެ. ވީމާ ތިމާގެ އެއްކޮނޑުން އަނެއް ކޮނޑަށް ހުންނަ ދުރުމިން ތިމާގެ އެއްފައިތިލައިގެ ބޭރުން އަނެއް ފައިތިލައިގެ ބޭރަށް ހުންނަން ވާނެއެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ދަންނަވާނަމަ ތިމާގެ ކޮނޑުން ހިފާ ޖާގަ ތިރިންވެސް ހިފަން ވާނެއެވެ. އެހެނީ ނަމާދުގައި ތިބެން ޖެހެނީ ކޮނޑާއި ކޮނޑު އަދި ފަޔާއި ފައި ޖެހޭހިސާބުގައެވެ. މަތިން ތިމާގެ ހަށިގަނޑުގެ ފުޅާމިނަށްވުރެ ބޭރަށް ދެފައި ފުޅާކުމެއް ނެތެވެ. އެހެނީ އެހެން ފުޅާކޮށްފިނަމަ ކޮނޑާއި ކޮނޑު ނުޖެހޭނެއެވެ. ފައި ބަހައްޓަންޖެހޭނީ ޤިބުލައަށް ސީދާކޮށްފައެވެ. والله أعلم

 

ޖަވާބު ދެއްވީ: އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހީމް ޙުސައިން ، ށ ފޯކައިދޫ

 


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި