Noorul-islam.NET :: ދެޙަރަމުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ މުއައްސަސާގެ އެންމެ އިސްވެރިއަކަށް ޝައިޚް ސުދައިސް ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
ދެޙަރަމުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ މުއައްސަސާގެ އެންމެ އިސްވެރިއަކަށް ޝައިޚް ސުދައިސް ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
Category »  ޚަބަރު

ތާރީޚް: 17 މޭއި 2012

ލިޔުއްވީ : މުޙައްމަދު އަނީލް (ނޫރުލްއިސްލާމްގެ އެޑިޓަރ)

ދެޙަރަމުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ މުއައްސަސާ، ރިޔާސަތުލް ޢާއްމާ ލި ޝުއޫނިލް މަސްޖިދިލްޙަރާމް ވަލް މަސްޖިދިއްނަބަވީ، (ޕްރެސިޑެންސީ އޮފް އަލްމަސްޖިދުލްޙަރާމް އެންޑް އަލްމަސްޖިދުއްނަބަވީ) ގެ ރައީސެއްގެ މަޤާމަށް، އަލްމަސްޖިދުއްނަބަވީގެ އިމާމު އަދި ޚަޠީބު، ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޑރ. ޢަބްދުއްރަޙްމާން ބުނު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އައްސުދައިސް، ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ ބުނު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް، 2012 ވަނަ އަހަރުގެ މޭއި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ނެރުއްވި ޤަރާރެއްގައިވާ ގޮތުން، ދެޙަރަމްގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ މުއައްސަސާގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ޝޭޚް ސުދައިސް ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ، ވަޒީރެއްގެ ފެންވަރުގައެވެ.

ޝޭޚް ސުދައިސް އެމަޤާމަށް ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ، މީގެ ކުރިން އެމަގާމުގައި ހުންނެވި މަޢާލީ އައްޝައިޚް ޞަލިޙް ބުނު ޢަބްދުއްރަޙްމާން އަލް ޙުޞައިން އެމަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުންނެވެ. ޝައިޚް ޞާލިޙު އެމަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވީ އެމަނިކުފާނުގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ހުރިގޮތުން ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މަޢާލީ އައްޝައިޚް ޑރ. ޢަބްދުއްރަޙްމާން އައްސުދައިސް އަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ޤުރްއާން ކިޔަވާވިދާޅުވުމުގެ އަޑުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ އެތައް މިލިޔަން މުސްލިމުންނެއްގެ ލޯބި ހޯއްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ހިޖުރައިން 1382 ވަނަ އަހަރު ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ވެރިރަށް ރިޔާޟުގައި ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގެންނެވި، ޝޭޚް ސުދައިސް ޤުރްއާން ހިތުދަސް ކުރައްވާފައިވަނީ، ޢުމުރުފުޅުން އެންމެ 12 އަހަރު ފުޅުގައެވެ. ހިޖުރައިން 1403 ވަނަ އަހަރު ރިޔާޟުގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާޞިލު ކުރެއްވުމަށްފަހު، 1416 ވަނަ އަހަރު، މައްކާގެ އުއްމުލްޤުރާ ޔުނިވާސިޓީއިން އުޞޫލުލްފިޤްހުން ޕީއެޗްޑީ ހާޞިލު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މައްކާގެ އަލްމަސްޖިދުލް ޙަރާމްގެ އިމާމެއްގެ ގޮތުގައި ޝޭޚް ސުދައިސް ޢައްޔަން ކުރެވުނީ ހިޖުރައިން 1404 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި