Noorul-islam.NET :: އެހެނެއްކަމަކު ވިސްނައި، ބަލާށެވެ.
އެހެނެއްކަމަކު ވިސްނައި، ބަލާށެވެ.
Category »  މުޖުތަމަޢު

ތާރީޚް: 7 މޭއި 2012

ލިޔުއްވީ : މުޙައްމަދު އަނީލް (ނޫރުލްއިސްލާމްގެ އެޑިޓަރ)

ތިބާއަށް ކުރެވިފައިވާ ފާފައިގެ ކުޑަކަމަށް ބަލައިގެން ނުހުންނާށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ތިބާ އެފަރާތަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވީ ފަރާތުގެ ބޮޑުކަމާއި މަތިވެރިކަމާމެދު ވިސްނާށެވެ.

ތިބާއަށް ކުރެވިފައިވާ ހެޔޮ ކަންތަކުގެ ބޮޑުކަމާއި ގިނަކަމާމެދު ނުބަލާށެވެ. އެހެނެއްކަމަކު، ތިބާއަށް އޭގެތެރެއިން އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ކުރެވުނީ ކިތައް ކަންތައްތޯ ވިސްނާށެވެ.

ތިބާގެ ޢިލްމުގެ މަދުގިނަ މިނާމެދު ނުބަލާށެވެ. އޭގެބަދަލުގައި ތިބާއަށް އެޢިލްމަށް ޢަމަލުކުރެވުނު މިންވަރާމެދު ވިސްނާށެވެ.

ތިބާއަށް އަޑުއެހުނު ދީނީ ނަސޭހަތްތަކުގެ ޢަދަދާމެދު ނުބަލާށެވެ. އެހެނެއްކަމަކު، އެއިން ތިބާއަށް ފައިދާކުރިވަރާމެދު ވިސްނާށެވެ.

ތިބާގެ އެކުވެރިންގެ ގިނަކަމާމެދު ތިބާ ނުބަލާށެވެ. އެހެނެއްކަމަކު، އެމީހުންގެ ތެރޭގައިވަނީ ކިތައް ޞާލިޙު އަޅުންތޯ ބަލާށެވެ.

ތިބާގެ މުދަލުގެ ގިނަކަމާމެދު ތިބާ ނުބަލާށެވެ. އެހެނެއްކަމަކު، ތިބާއަށް އެއިން ޞަދަޤާތްކުރެވުނު ވަރެއް ބަލާށެވެ.

ތިބާއަށް ލިބުނު ގެއްލުމަށް ނުބަލާށެވެ. އެހެނެއްކަމަކު ތިބާ ﷲއަށް އުރެދުނު ވަރަށް ބަލާށެވެ.

ތިބާއަށް ލިބުނު ދަރިންގެ ގިނަކަމަށް ނުބަލާށެވެ. އެހެނެއްކަމަކު، އޭގެ ތެރެއިން ތިބާއަށް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރެވުނީ ކިތައް ދަރިންތޯ ބަލާށެވެ.

ތިބާގެ ޞާލިޙު ކަމާއިމެދު މީހުން ކިޔާ ޘަނާއަށް ނުބަލާށެވެ. އެހެނެއްކަމަކު، ތިބާއަށް އިޞްލާޙުކުރެވުނީ ކިހާވަރެއްތޯ ބަލާށެވެ.

ތިބާގެ ނަސަބުގެ މަތިވެރިކަމަށް ނުބަލާށެވެ. އެހެނެއްކަމަކު، ތިބާ ﷲ އަށްޓަކައި ތަވާޟުޢު ވެރިވީ ވަރަށް ބަލާށެވެ.

ތިބާގެ ޞިއްޙަތުގެ ފުރިހަމަކަމަށް ނުބަލާށެވެ. އެހެނެއްކަމަކު، ތިބާ ޝުކުރުވެރިވީ ކިތައްފަހަރުތޯ ބަލާށެވެ.


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި