Noorul-islam.NET :: ﷲ އަށް ތިމާގެ ހިތް ބިރުވެތި ނުވާނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެތްތޯއެވެ؟

ﷲ އަށް ތިމާގެ ހިތް ބިރުވެތި ނުވާނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެތްތޯއެވެ؟
Category »  ސުވާލާއި ޖަވާބު

ތާރީޚް: 18 އޮކްޓޯބަރ 2008

ޖަވާބު ދެއްވީ : ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަދު

ސުވާލު: ﷲ އަށް ތިމާގެ ހިތް ބިރުވެތި ނުވާނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެތްތޯއެވެ؟

ޖަވާބު: ތިމާގެ މާޙައުލު ބަދަލުކޮށްލަންވީއެވެ. އެއީ މާބޮޑަށް އުރެދޭ މާޙައުލެއްގައި އުޅެވޭތީއެވެ. ނަމާދުކުރުން ގިނަކުރާނީއެވެ. އެކަހެރި ތަނެއްގައި ﷲގެ ޙަޟުރަތަށް ކުއްތަންވެ އެއިލާހު ހަނދުމަކުޅައުމުގައި މަޝްޣޫލުވާ ވަގުތު ގިނަކުރާނީއެވެ. ﷲ އަށް އުރެދުނު މީހުނާމެދު ކަންވެދިޔަގޮތުގެ ވާހަކަ ކީރިތި ޤުރުއާނުން ދިރާސާކުރާނީއެވެ. والله أعلم


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި