Noorul-islam.NET :: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ޙިއްސާ ގަތުން ހުއްދަވާނެތަ؟
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ޙިއްސާ ގަތުން ހުއްދަވާނެތަ؟
Category »  ސުވާލާއި ޖަވާބު

ތާރީޚް: 18 އޮކްޓޯބަރ 2008

ޖަވާބު ދެއްވީ : ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން

ސުވާލު: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ޙިއްސާ ގަތުން ހުއްދަވާނެތަ؟

ޖަވާބު: ހުއްދަ ވިޔަފާރި ކުރާ ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްސާ ގަނެވިއްކުމަކީ ހުއްދަކަމެއްކަމަށް ގިނަ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އިސްލާމްދީނުގައި ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވާ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްސާ ގަތުމަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ.

އެހެނީ އެ ޙިއްސާ ގަތުމަށްފަހު އެކުންފުނިން ހިންގާ ޙަރާމް މުޢާމަލާތް ތަކުގައި އެމީހަކަށް ސީދާކޮށް ބައިވެރި ވެވޭތީ އެވެ.  والله أعلم


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި