Noorul-islam.NET :: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ އިޢުލާން: ޤުރްއާންގެ އާޔަތްތައް ލިޔެފައި ހުންނަ ލިޔުންތައް ނައްތާލުމާ ބެހޭ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ އިޢުލާން: ޤުރްއާންގެ އާޔަތްތައް ލިޔެފައި ހުންނަ ލިޔުންތައް ނައްތާލުމާ ބެހޭ
Category »  ޚަބަރު

ތާރީޚް: 18 މާޗް 2011

 : 

بسم اللَّـه الرحمن الرحيم

(ނިޝާން)

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

       މާލެ

      ދިވެހިރާއްޖެ

ނަމްބަރު: 142/INDIV/2011/1

އިޢުލާން

މުޞްޙަފާއި، ޤުރްއާންގެ އާޔަތްތައް ލިޔެފައި ހުންނަ ލިޔުންތައް މިފަހަކަށް އައިސް މަގުމައްޗަށާއި ކުނިގޮނޑުތަކަށް އުކާލާފައި ހުންނަކަން މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން މިފަދަ ތަކެއްޗާއި މެދު މިގޮތަށް އިހާނާތްތެރިކޮށް ނުހިތުމަށް އަންގައި ނަޞޭހަތްތެރިވަމެވެ.

ބާވެފައި ހުންނަ މުޞްޙަފާއި ޤުރްއާނުގެ އާޔަތް ލިޔެފައި ހުންނަ ލިޔުންތައް ނައްތާލުމަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެފަދަ ތަކެތި މިމިނިސްޓްރީއަށް ގެންނެވުމުން މިމިނިސްޓްރީން އެފަދަ ތަކެއްޗާއި ޙަވާލުވެ ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެތަކެތި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ވާހަކަ މިފުރުޞަތުގައި ދެންނެވީމެވެ.

17 މާޗް 2011


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި