Noorul-islam.NET :: މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތާ ބެހޭ ބައެއް ފަތުވާ (ދިހަވަނަ ބައި)
މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތާ ބެހޭ ބައެއް ފަތުވާ (ދިހަވަނަ ބައި)
Category »  ސުވާލާއި ޖަވާބު

ތާރީޚް: 10 ޖެނުއަރީ 2009

ލިޔުއްވީ : ޢަބްދުﷲ ޞިއްދީޤް

ސުވާލު: ސުތުރާ ބެހެއްޓުން އެންމެ އެދެވިގެންވަނީ، ތިމާގެ ކަނާތްފަރާތަށް ވާގޮތަށްތޯ؟ ނޫނީ ވާތްފަރާތަށް ވާގޮތަށްތޯ؟ ނޫނީ ތިމާޔާ ސީދާ ދިމާލަށްތޯ؟

 

ޖަވާބު: ސުތުރާ، ނަމާދުކުރާމީހާއާ ސީދާ ދިމާލަށް ނުބެހެއްޓުމަށް ވާރިދުވެފައިވާ ޙަދީޘުގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބަލިކަށިކަމެއް އެބަހުއްޓެވެ. ވީމާ، ސީދާ ދިމާލަށް ބެހެއްޓުމަށް އައިސްފަހުރި ޞައްޙަ ޙަދީޘުތަކަށް ބުރަވެ ދަންނަވަންޖެހެނީ ސުތުރާ ބެހެއްޓުމަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ނަމާދުކުރާމީހާއާ ދިމާ ސީދަލަށެވެ. އަދި ނަމާދަށް ހުންނަމިހާގެ، ކުޑަތަންކޮޅެއް ކަނާފަރާތަށް ނޫނީ ވާތްފަރާތަށް ވާގޮތަށް ސުތުރާ ހުރުމަކުންވެސް ވަކި މައްސަލައެއްނެތެވެ.  

 

(ޖަވާބު ދެއްވީ: ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަލްޢައްލާމާ އިބްނު ޢުޘައިމީން)

މި ފަތުވާ ނަގާފައިވަނީ:

سلسلة فتاوى موضوعية 3


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި