Noorul-islam.NET :: ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ޞަޙާބީންގެ ޝަޚްޞިއްޔަތު ދައްކުވައިދޭ ފިލްމުތަކާއި ޑޮކިއުމެންޓްރީތައް އުފެއްދުން މަނާކުރާ ޤަރާރަށް ބާރުދީ ބަޔާނެއް ނެރެފި
ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ޞަޙާބީންގެ ޝަޚްޞިއްޔަތު ދައްކުވައިދޭ ފިލްމުތަކާއި ޑޮކިއުމެންޓްރީތައް އުފެއްދުން މަނާކުރާ ޤަރާރަށް ބާރުދީ ބަޔާނެއް ނެރެފި
Category »  ޚަބަރު

ތާރީޚް: 5 ޖެނުއަރީ 2011

ލިޔުއްވީ : މުޙައްމަދު އަނީލް (ނޫރުލްއިސްލާމްގެ އެޑިޓަރ)

ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ޞަޙާބީންގެ ޝަޚްޞިއްޔަތު ދައްކުވައިދޭ ފިލްމުތަކާއި ސިލްސިލާތަކާއި ޑޮކިޔުމެންޓްރީތައް އުފެއްދުމަކީ ޙަރާމްކަމެއް ކަމަށް މީގެ ކުރިން ނެރުއްވާފައިވާ ޤަރާރަށް ބާރުދެއްވައި މައްކާގައިވާ ރާބިޠަތުލްޢާލަމިލް އިސްލާމީ (މުސްލިމް ވޯލްޑް ލީގް)ގެ އިސްލާމިކް ފިޤްހު އެކެޑެމީ އިން ބަޔާނެއް ނެރުއްވައިފިއެވެ.

މި ބަޔާން ނެރުއްވާފައިވަނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 25 އިން 29 އަށް މައްކާގައި ބޭއްވި އެ އެކެޑެމީގެ 20 ވަނަ ކޮންފަރެންސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ.

"އެކަމަކީ (ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ޞަޙާބީންގެ ޝަޚްޞިއްޔަތު ފިލްމުތަކާއި ސިލްސިލާތަކުން ދެއްކުމަކީ) އެބޭކަލުންގެ ޤަދަރާއި ކަރާމާތް ކުޑަވެދިޔުމަށް މަގުފަހި ވެދާނެ ކަމެކެވެ. އަދި އެއީ އެބޭކަލުންނާމެދު މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަކުރެވުމަށް މަގުފަހިވެދާނެ ކަމެކެވެ." ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރަށް އިސްލާމިކް ފިޤްހު އެކެޑެމީން ނެރުއްވާފައިވާ އެހެން ބަޔާނެއްގައި، ވާރުތަ މުދާ ބެހުމުގައި އަންހެނުނާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމައަށް ބެހުމަށް ބާރުއަޅައި، ބައެއް އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުން ޤަވާޢިދުތައް ހަދަމުންދާތީ އެކަމާބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވެއެވެ.

މި ބަޔާނުގައި ވާގޮތުން، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައިވާ އަންހުނެންނަށް މުދާ ވާރުތަވުމުގެ ޙުކުމްތަކާއި ޚިލާފް ޤަވާޢިދުތަކާއި ޤާނޫނުތައް ހެދުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ޙަރާމް ކަމެކެވެ. އަދި ކަނޑައެޅިގެން ﷲގެ ޝަރީޢަތާ ޚިލާފުވުމެކެވެ. އަދި ﷲ ބާވައިލެއްވި ގޮތާއި ޚިލާފަށް ހެދޭ ވަޟަޢީ ޤާނޫނުތަކުގައި ހިފަހައްޓާ މީހުން ވަނީ ހަމަކަށަވަރުން ސީދާވެގެންވާ މަގުން އެއްކިބާވެ މަގުފުރެދުމެއްގައެވެ.

މުސްލިމް ވޯލްޑް ލީގްގެ އިސްލާމިކް ފިޤްހު އެކެޑެމީގެ 20 ވަނަ ކޮންފަރެންސްގައި 35 މައްސަލައަކާ ބެހޭގޮތުން ދިރާސާތައް ހުށަހެޅިފައިވއެވެ. ފިޤްހީ އާ މައްސަލަތަކާއި ބެހޭ ގޮތުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޑޮކްޓަރީކަމާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާއި، މުދަލާއި އިޤްތިޞާދާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާއި، ޢާއިލީ އަދި އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތަކާއި، އަޅުކަމާއި އަދި ފަލަކީ ހިސާބާއި ގުޅޭ މައްސަލަތަކާއި، ޚާއްޞަކޮށް މެންދުރު ނަމާދު ވަގުތުގެ މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

މި ކޮންފަރެންސްގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މުފްތީ އަދި މުސްލިމް ވޯލްޑް ލީގްގެ މަޖްލިސުއްތައުސީސީ ގެ ރައީސް ސަމާޙަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ބުނު ޢަބްދުﷲ އާލް ޝައިޚް އެވެ.

 


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި