ނޫރުލްއިސްލާމް

www.noorul-islam.net


އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

Category »  ސުވާލާއި ޖަވާބު
Friday, May 29, 2009
ޖަވާބު : ނޫރުލްއިސްލާމްސުވާލު: އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަ ގޮތުގައި ޤުރުއާނުގެ  ތޭވީސް ވަނަ ފޮތުގެ ފަހަކުން ހަތްވަނަ އާޔަތުގައި މިކަމަކީ ހަރާމް ކަމެއް ކަމުގައި ދަލީލު ކުރާ ކަމުގައިވެއެވެ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑަށް އެކަން ދޭހަނުވީއެވެ. ކަނޑައެޅިގައިން ހަރާމަ ކަމެއް ކަމުގައި އެބައޮތް ތޯއެވެ.

 

ޖަވާބު: بــســــــــــــــم اللّـه. الحمد للّـه وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމާ މެދު ދަންނަބޭކަލުންގެ މެދުގައި ޚިލާފުތަކެއް އުފެދިފައިވެއެވެ. ސުންނަތުގެ ގިނަ ދަންނަބޭކަލުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މިކަމަކީ ކުރުން ހަރާމްވެގެންވާ ކަމެކެވެ. އެބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ: [ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّعَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ * ] المؤمنون : 5-7   މާނައީ :[ މުއުމިނުންނަކީ އެބައިމީހުންގެ ލަދުވެތި ގުނަން، ޒިނޭއާއި، އެއްޖިންސުގެ ގުޅުން ހިންގުމާއި، އަދި ވެސް ﷲ ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ އެހެނިހެން ފާޙިޝް ޢަމަލުތަކުން ދުރުކޮށް ރައްކާތެރިކުރާމީހުންނެވެ. އެބައިމީހުންނަށް ﷲ ހުއްދަކުރައްވާފައިވާ، އަނބީންނާއި، އަދި އަޅުއަންހެނުންނާ އެކު ޖިންސީގޮތުން ގުޅުން ހިންގުމުން މެނުވީއެވެ. މިނޫން ގޮތަކުން ޖިންސީ އުފާ ޙާޞިލުކުރާ މީހުންވަނީ ﷲ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޙުދޫދުން ބޭރުވެފައިވާ ބަޔަކު ކަމުގައެވެ. ]  އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ޙަރާމްކަމެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވާ ބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ މިއީއެވެ. މިއީ މިބާބުގައި އޮތް އެންމެ ވަރުގަދަ ޙުއްޖަތެވެ.

ބައެއް ފިޤުވެރި ބޭކަލުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އެއީ ކުރުން މަކްރޫހަކަމެވެ. އަނެއްބައި ބޭކަލުން ވިދާޅުވަނީ އެއީ ހުއްދަ ކަމެއް ކަމެވެ. ނަމަވެސް  އެއީ ބޭއަދަބީ ކަމެއްކަމުގައެވެ. މުރޫވަތްތެރި މީހުން މިކަން ނުކުރާނޭ ކަމުގައެވެ.

ޒިނޭއަކަށް އަރައިގަނެވިދާނޭ ކަމުގެ ބިރު ހީވާ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، ޒިނޭ އިން ސަލާމަތް ވުމުގެ ގޮތުން މިކަން ކުރެވިދާނޭ ކަމުގައި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ދެކިލައްވައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެންމެ މާތް، އަދި އެންމެ ހެޔޮ ގޮތަކީ ރޯދަ ހިފައި، ޝަހުވަތްތެރިކަން މަތަ ކުރުމެވެ. ނުވަތަ ކައިވެނި ކުރުމެވެ. ސަބަބަކީ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް، ޒުވާނުންނަށް އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ މީހުން ކައިވެނި ކުރުމަށް އިރުޝާދު ދެއްވިއިރު، އެކަމަށް ކުޅަދާނަ ނުވާ މީހުންނަށް އިރުޝާދު ދެއްވީ ރޯދަ ހިފުމަށެވެ. އަމިއްލައަށް އެއެދުން ފުއްދުމަކަށް އިރުޝާދެއް ނުދެއްވައެވެ. އެހެންކަމުން، މި ދަލީލުގެ މައްޗަށް ބުރަވެވަޑައިގެން ގިނަ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ ކައިވެނިން ނުވަތަ ރޯދަ ހިފުމުން އޭނާގެ ޝަހުވަތްތެރިކަން މަތަ ކުރުމަށެވެ.

ހަމަ އެއާއެކު، އިތުބާރުހުރި ޑޮކްޓަރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މިކަމަކީ ޞިއްޙީ ގޮތުން އިންސާނާގެ ވިސްނުމަށާއި، އަދި ހަށިގަނޑަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރުވާ ކަމެކެވެ. އަދި އާދަޔާ ޚިލާފަށް މިކަންކުރާ ކަމުގައިވަނީ ނަމަ، ނަފްސާނީގޮތުން އަސަރުތަކެއް ކުރުވައި، ޖިންސީ ނިޒާމަށް ގެއްލުންތަކެއް ކުރިމަތި ކުރުވާ ކަމެއް ކަމުގައިވެސް ބައެއް ޑޮކްޓަރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

މިކަމުގައި ދަންނަބޭކަލުން ޚިލާފުވެވަޑައިގެންފައިވަނީ ޞައްޙަ ޞަރީޙަ ނައްޞެއް މިބާބުގައި އައިސްފައި ނެތުމުންކަމުގައި ބެލެވެއެވެ. والله أعلم

 

ނޯޓް: ޖަވާބު އެކުލަވާލާފައިވަނީ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މި މައުޟޫޢުގެ ސުވާލަކަށް ނޫރުލްއިސްލާމްގައި ދެއްވާފައިވާ ޖަވާބެއްގެ އަލީގައެވެ.

 

 

ޖަވާބު: ނޫރުލްއިސްލާމްނޫރުލްއިސްލާމް

www.noorul-islam.net