މުޖުތަމަޢު

» މަރުވަނީ ކީއްވެތޯއެވެ ؟ ތިބާއަށް ތިޔަ ދެވެނީ ކޮން ދިމާލަކަށްތޯއެވެ؟
Sunday, February 22, 2009

އަހަރެންނަށް އަދި ތިބާއަށްވެސް އަބަދަކު މިތާކު ނުހުރެވޭނެއެވެ. މަރަކީ ކޮންމެ މީހަކާވެސް ބައްދަލުވާނެ އެއްޗެކެވެ. އަހަރެންގެ ޢުމުރުން ބާކީ އޮތީ ދެތިން ފޮޅުވަތެވެ. ތިބާ އަހަރެންގެ ވަޞިއްޔަތް ހަނދުމަކުރާށެވެ.

» ތިބާއަކީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟
Sunday, February 22, 2009

އަހަރެންނަކީ މީހަކު ތާނަ އަކުރުން ލިޔެ ދިވެހި ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންނަށް ވިސްނޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކީމެވެ. އަހަރެންނަކީ މީހަކު ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއްކަމަށް، ދުނިޔޭގައި އުޅޭ ހަމަވިސްނޭ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެއްބަސް ވާނެއެވެ.

» ނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން - ޒުވާން ޢުމުރު
Friday, February 20, 2009

އާދެ! އިންސާނާ ޚަލްޤު ކުރެއްވެވުމަށްފަހު ﷲ ތަޢާލާވަނީ އަދަދުނުކުރެވޭހާ ގިނަގުނަ ނިޢުމަތްތަކެއް އޭނާއަށް ދެއްވަވާފައެވެ. އެ ނިޢުމަތްތަކާމެދު ވިސްނައި، އޭގެ އަގުވަޒަންކޮށް، އޭގެ ބޭނުން ﷲ އެންގެވި ގޮތަށް ހިފައި، އެ ނިޢުމަތް ދެއްވިކަމަށްޓަކާ އެއިލާހަށް ޝުކުރު އަދާކުރަނީ ކޮންބައެއްތޯ ބެއްލެވުމަށްޓަކައެވެ.

» އަހަރެމެން މިތިބީ އީމާންވެގެންނޭ ބުނަންޏާ (2)
Thursday, February 19, 2009

އޭ އީމާންވީ މީހުންނޭވެ! ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދެއްވި ޙަލާލު ތަކެތީން ތިޔަބައިމީހުން ކައިއުޅޭށެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުން ﷲ އަށް ޝުކުރުވެރިވާށެވެ. ތިޔަބައިމީހުން އެކަލާނގެއަށް ކިޔަމަންތެރިވެ އަޅުކަންކުރާ ކަމުގައި ވާނަމައެވެ."

» އަހަރެންނަކީ މުސްލިމެކޭ ބުނާ ހިނދު..!
Sunday, February 15, 2009

އަހަރެންނަކީ މުސްލިމެކޭ ބުނާ ހިނދު..! އަހަރެންނަކީ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި މާނައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން ވަކީލު ކުރަނީ ފުރިހަމަވެވޮޑިގެންވާ ހަމައެކަނި ފަރާތް ކަމުގައިވާ ﷲ އަށެވެ.

» ޓެސްޓް ދުވަސްވަރުގައި ބޭކާރުކުރާނޭ ހުސްވަގުތެއް ނެތެވެ.
Sunday, February 08, 2009

ޓެސްޓް ވިލޭރޭގައި ޓެސްޓަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރު ނުވެވޭކަން އިހުސާސްކުރެވިފައިވާ ހާލު ކިޔަވާކުއްޖެއްގެ ލޮލަކަށް ނިންޖެއް ނާންނާއެވެ. ހިތަކަށް ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެއެވެ. އެނދުމައްޗާއި ބާލީހާ އޭނާއަކަށް އަރާމެއް ނުވާނެއެވެ. އެހެނީ ކިޔަވާކުއްޖާ އެދެނީ ކާމިޔާބަށެވެ. ތަރައްޤީއަށެވެ. ކުރިއެރުމަށެވެ.

» އަހަރެމެން މިތިބީ އީމާންވެގެންނޭ ބުނަންޏާ (1)
Saturday, February 07, 2009

"ހަމަކަށަވަރުން ކެތްތެރީންނާއެކު ﷲ ވޮޑިގެންވެއެވެ." އޮތް ބަސްފުޅުގެ މުރާދަކީ ކެތްތެރީންނަށް ﷲ ތަޢާލާ މަދަދުދެއްވާ އެހީތެރިވެވޮޑިގަންނަވާނޭ ވާހަކައެވެ. އަދި އިލާހީ ރަޙުމަތް އަބަދުވެސް ކެތްތެރީންނާއި އެކުގައި ވާނޭ ވާހަކައެވެ.

» އެކުވެރިޔާގެ ޙައްޤުގައި..!
Friday, February 06, 2009

ސަލާމަށް އިސްނެގުމަކީ ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެއް ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް ސަލާމަށް ޖަވާބުދިނުމަކީ ފަރުޟުކިފާޔަތެކެވެ. އެހެންވީމާ އެކަނިހުއްޓާ މީހަކު ސަލާމްގޮވާލުމުން އޭނާއަށް ކޮންމެހެންވެސް ޖަވާބުދޭންޖެހޭނެއެވެ. ޖަމާޢަތަކަށް ގޮވާލެވޭ ސަލާމަށް ޖަމާޢަތުން އެކަކު ޖަވާބުދިނަސް ފުދޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެކުވެރީންގެ މައްޗަށް ހެޔޮދުޢާކުރުމުގައި ދަހިނުވާށެވެ.

» އިސްލާމްދީނަކީ ބުއްދިޔަށް ވިސްނޭ ގޮތްހެއްޔެވެ.؟
Thursday, February 05, 2009

ޝައްކެވެސް ނެތްގޮތުގައި އިންސާނުންނަށް މިދުނިޔޭގައިވާ ހަޤީގަތްތަކާއި މެދުވިސްނާ ފިކުރުކުރުމަށް ކިރީތި ޤުރުއާނުގައި މާތްﷲ އަންގާވާފައި ވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޤަބޫލު ކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ތިމާގެ ބުއްދިން ނުވަތަ ގިނަބަޔަކަށް ވިސްނޭގޮތަށް ދުނިޔޭގެ ކަންކަން ނިންމިނަމަވެސް ، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގެ ކަންތައްތަކެއް އެގޮތަށް ނުނިންމޭނެކަމެވެ.

» އަޅުގަނޑުމެން ބައިބައި ވާންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް އެބައޮތްހެއްޔެވެ؟؟
Monday, February 02, 2009

ހުރިހާއެންމެންވެސް ލޯބިކުރަނީ ފުޓްބޯޅަކުޅޭށެވެ. ކޮންމެމީހަކުވެސް ސަޕޯރޓްކުރަނީ ވަކިޓީމަކަށެވެ. ކޮންމެ ޓީމަކުންވެސް ކޯޗެއްނެރެގެން އެމީހުންގެ ޓީމުގެ ހުރި ހުނަރުދައްކަން މަސައްކަތް ކުރާތީފެނެއެވެ. ބައެއްޓީމުތަކުން ރެފްރީއަށް ކުށެއް ކުރެވޭ އިރަށް ދަނޑުން ފަބައިގެން ދިޔައީމާ ފުޓްބޯޅަކުޅޭނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ.

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:  <<  < 10 11 12 13 14 15 16 17 18  19 20 >  >> 
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި