މުޖުތަމަޢު

» ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުމުގެ ސަބަބުތައް (3)
Thursday, March 12, 2009

އެހެނީ ﷲ ތަޢާލާ މި އާޔަތުގެ ކުރީބައިގައި ފެނުން ޠާހިރުވާންވީ ގޮތް ބަޔާންކުރެއްވިއިރުގައި ވެސް ފެނުގެ ޒަރީޢާއިން ކުޑަ ޙަދަޘުން ޠާހިރުވާ ގޮތާއި ބޮޑު ޙަދަޘުން ޠާހިރުވާ ގޮތް ވެސް ބަޔާންކުރެއްވިއެވެ. ފެނުގެ ޒަރީޢާއިން ކުޑަ ޙަދަޘުން ޠާހިރުވާނެ ގޮތާ މެދު ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

» ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ހެކިތަކުގެތެރެއިން ނިދީގެ މަތިވެރި ނިޢްމަތް
Monday, March 09, 2009

ނިދުމަކީ މާތް ﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން ހެއްކެކެވެ. އަދި އެއީ އެ އިލާހުގެ ނިޢްމަތްތަކުގެތެރެއިން ވަރަށް މަތިވެރި ނިޢްމަތެކެވެ. ނަމަވެސް މި ޒަމާނުގައި މި މަތިވެރި ނިޢްމަތް ބަލައިގަންނަތަން ފެންނަނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ.

» ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޢީދު މީލާދު ފާހަގަ ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްބާ؟
Friday, March 06, 2009

މި ދުވަސްވަރަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައި މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ޢީދު މީލާދުގެ ނަމުގައި ބޮޑެތި ބިދުޢަ ތައް ހަދަމުން ދާ ދުވަސްވަރެކެވެ. މި ކަން މިހެން އޮތް މި ދަނޑިވަޅުގައި ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ދިވެހިންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ، ނޫރުލްއިސްލާމް އިން އެކުލަވާލާ ޚާއްޞަ ޞަފްޙާއެއް އެކުލަވާލމެވެ

» ސިއްރު ސިއްރުން ވަރަށް ސިއްރުން
Wednesday, March 04, 2009

ސިއްރުން ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް މީހުން އެކި ކަހަލަ ފާފަތައް ކޮށްއުޅެއެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ގިނަ މީހުން ފާފަކުރަނީ ވެސް ސިއްރުންނެވެ. ސިއްރުން ޒާތްޒާތްތުގެ ފޮޓޯތައް ފޯނުގައި ރައްކާކޮށްގެން ގެންގުޅެއެވެ.

» ނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތު
Monday, March 02, 2009

ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތަކީ، ﷲ ތަޢާލާ އިންސާނުންނަށް ދެއްވެވި ނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް އަގުބޮޑު ނިޢުމަތެކެވެ. އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށްބޮޑު އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދެވިފައިވާ ނިޢުމަތެކެވެ. މިކަން ﷲ ގެ ފޮތާއި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސުންނަތަށް ބަލައިފިމީހަކަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިގެންދާނެއެވެ.

» ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
Saturday, February 28, 2009

ވަގުތަކީ ވަރަށް އަގުހުރި އެއްޗެކެވެ. އެއީ އިންސާނާގެ ރައުސުލްމާލެވެ. އޭނާގެ ޙަޔާތެވެ. މިދުނިޔޭގައި އޭނާ ވޭތުކުރާ ކޮންމެ ވަގުތުކޮޅަކީ އޭނާގެ ޙަޔާތުން މަދުވެގެންދާ ވަގުތުކޮޅެކެވެ. އަޖަލާ ގާތްކުރާ ވަގުތުކޮޅެކެވެ. އަލް އިމާމް ޙަސަނުލްބަޞަރީ ރަޙިމަހުﷲ ގެ ބަސްފުޅެއްގައި އައިސްފައިވެއެވެ.

» އިންތިޒާރުކޮށްގެން ތިހުރީ ކޮން އެއްޗަކަށްހެއްޔެވެ؟
Friday, February 27, 2009

މުސްކުޅިވުމާއި ދެކޮޅަށް ވަރުންވަރުލައި ގަދަދައްކަ ދައްކާ ހުއްޓާ މުސްކުޅިވާނެއެވެ. ބޮލުގެ އިސްތަށި ކަޅުކުރެވިދާނެއެވެ. މޫނުގެ ރޫތައް އޮމާންކޮށް ފިލުވާލެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މުސްކުޅި ކަން ފިލުވައެއް ނުލެވޭނެއެވެ. ހަށިގަނޑު ދެރަވެ ވަރު ނެތެމުންދާނެއެވެ.

» ޙިކުމަތުގެ ދުލުން (5)
Thursday, February 26, 2009

ބައެއް ފަހަރަށް ހިތާމައެއް ނުކޮށް ހުންނަ މީހާއަށް ވެސް ހިނިތުންވުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމުގައިވެއެވެ. އެފަދަ މީހާގެ ދެތުންފަތާއި ހިތާއި ދެމެދުގައި ގުޅުން ކެނޑިފައިވަނީ ބާވައެވެ؟

» އަހަރެން ދުނިޔެއަށް އައީ ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ؟
Tuesday, February 24, 2009

އަހަރެން ލިޔެ ތައްޔާރު ކުރި ފަރާތުން ބުނީ އަހަރެންގެ ބޭނުމަކީ ތިބާއަށް ފައިދާއެއް ކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. އަހަރެން އެބަ އެވަޒީފާ އަދާކުރަން ދެއްތޯއެވެ؟ ނޫންނަމަ އަހަރެން ލިޔެ ތައްޔާރުކުރި ފަރާތުން އަހަރެން ތިބާއާ ވަކި ކޮށްފާނެއެވެ. މިސުވާލު ދުނިޔޭގައި އުޅޭ މީހުންނާ ކޮށްފިނަމަ އެކިމީހުން ދޭނީ އެކިޖަވާބެވެ.

» ސުވާލުކުރާއިރު..!
Sunday, February 22, 2009

މާލޭގައި ހުރި މިސްކިތެއްގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ޢަޞްރު ނަމާދަށް ފަހުގައި ދީނީ ފިލާވަޅު ނަންގަވައިދެއްވަން އެއިންނެވީ ހަމަ ޢިލްމުވެރި ދީންވެރި ބޭފުޅެކެވެ. ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އެކި މީހުން ޝެއިޚުގެ އިޒުނަޔާއި އެކު އެކި ކަހަލަ ސުވާލުތައް ވެސް ކުރަމުން ދިޔައެވެ.

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:  <<  < 10 11 12 13 14 15 16 17  18 19 20 >  >> 
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި