މުޖުތަމަޢު

» ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުމުގެ ސަބަބުތައް (6) (މި މައްސަލައިގައި އަހަރެމެންގެ މައުގިފު)
Saturday, April 04, 2009

މައުޟޫގެ ފެށުމުގައި ވެސް އިޝާރާތް ކުރި ފަދައިން ކިޔައިގެންނާއި އަޑު އަހައިގެންނާއި މަންޒަރު ބަލައިގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ ޒަރީޢާއިން ތަފާތު މައުޟޫތަކަށް ވާހަކަދައްކަވާ ބޭފުޅުންގެ ޚިލާފުތަކުގެ ސަބަބުން ޢާންމުންނަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން އޮޅުންބޮޅުންވެ އަހަރެމެން ތަބާވާންވީ ކާކަށްހޭ؟ ޤަބޫލުކުރަންވީ ކާކުގެ ބަހެއްހޭ ބުނަން ފަށައިފިއެވެ. އެހެންވީމާ އަހަރެމެން މި ބަޔާންކުރަނީ މި މައްސަލައިގައި އަހަރެމެންގެ މައުގިފެވެ. ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުމޭ މި ބުނަނީ ދީންވެރި އިތުބާރުހުރި ޢިލްމުވެރިންގެ ވާހަކައެވެ.

» އަހަރެމެންގެ ލޯތްބާއި ނިކަމެތިކަން
Wednesday, April 01, 2009

ދޫދޫމަތިން ކިޔެމުން އަންނަ ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކައެއްގައި އޮވެއެވެ. އެއްޒަމާނެއްގައި މުސްލިމުންނާ ހަނގުރާމަކުރުމަށް ކާފަރުންގެ ބަޔަކު ރޭވިއެވެ. އަދި މުސްލިމުންގެ ކަންތައްތައް ހުރިނެތްގޮތް ބަލާލުމަށްޓަކައި ޖާސޫސަކު މުސްލިމުން އުޅޭ ރަށަކަށް ފޮނުވިއެވެ. މި ޖާސޫސުކަލޭގެ މުސްލިމުންގެ ރަށަށް އަރާ ހިނގަމުންދަނިކޮށް ފެނުނީ ދުނިދަނޑިތަކެއް ހިފައިގެން ތިބި ދެކުއްޖެކެވެ. އެއްކުއްޖަކު ގިސްލަގިސްލާފައި ރޮނީއެވެ.

» ޣާފިލުކަމުގެ އަހުލުވެރިންގެ އަޅުކަމަކީ އާދައެކެވެ. ހޭވެރިކަމުގެ އަހުލުވެރިންގެ އާދައަކީ އަޅުކަމެކެވެ.
Tuesday, March 31, 2009

ޣާފިލުކަމުގެ އަހުލުވެރިންގެ އަޅުކަމަކީ އާދައެކެވެ. މިސާލަކަށް: ތިމާ މިކުރާ ކަމާމެދު އެއްވެސް ފިކުރެއް ނެތި، އެކަމުގެ މުހިއްމުކަމާމެދު ވިސްނާލުމެއްނެތި، ޣާފިލުކަންމަތީ، ވުޟޫކޮށްގެން ނަމާދުކޮށްލާ މީހާގެ ކަންތައް އެ ދަނީ އާދައަކަށެވެ. ސަބަބަކީ އޭނާ އެކަމުގައި އެއީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްކަން ވިސްނުމެއް ނެތި އާދަވެފައިވާ ކަމަކަށް ވާތީ ކޮށްލަނީއެވެ. އިތުރު އެހެން ކަމެއް ނެތެވެ.

» ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުމުގެ ސަބަބުތައް (5)
Sunday, March 29, 2009

ހަތްވަނަ ސަބަބު: ޟަޢީފު ހަދީޘަކުން ދަލީލު ނެންގެވުން ނުވަތަ ޞައްޙަ ޙަދީޘަކުން ބަލިކަށި ދަލީލެއް ނެންގެވުން. : މިއީވެސް ވަރަށް ގިނަ ޚިލާފުތަކުގެ ސަބެބެކެވެ. މި ސަބަބުގެ މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި ތަސްބީޙަ ނަމާދަކީ ސުންނަތެއް ކަމުގައި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވާ ވިދާޅުވުން ހިމެނެއެވެ. އަނެއްބައި ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ އެއީ މަކްރޫހަވެގެންވާ ބިދުޢައެއް ކަމުގައެވެ. އަދި އެ ނަމާދާމެދު އައިސްފައިވާ ހަދީޘް ޞައްޙަ ނޫންކަމުގައެވެ.

» ފޮށި ތަންމަތި ތައްޔާރު ކޮށްފިން ހެއްޔެވެ؟
Wednesday, March 25, 2009

އަހަރެމެން ދުރު ރަށްރަށުގައި ތިބޭ ރަށްޓެހީންނާއި ބައްދަލު ކުރަން ދާއިރު އަބަދު ވެސް ފޮށިތަކަށް އެއްޗެހި އަޅާ ހަމަކުރަން ވަރަށް ސަމާލުކަން ދެމުއެވެ. ފޮށި ފޮށްޓަށް ލާން ބޭނުންވާ ހެދުންތަކާއި ފައިވާންތަކާއި ތުވާލިތަކާއި، ގައިން ޠާޙިރުވުމަށް ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ ސާމާނެއް ފޮށްޓަށް އަޅާ ހަމަކުރަމުއެވެ. ފުރަން ދާންވެގެން ބޯޓަށް އެރުމަށްޓަކައި ގަޑިއެއް ހާއިރު ކުރީން ތައްޔާރުވެ، ބޯޓުގެ އިންތިޒާރުގައި ހުންނަމުއެވެ.

» ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
Tuesday, March 24, 2009

ދެކޭށެވެ. ސައިންސްވެރީންތައް އިސްލާމްވަނީއެވެ. މި ނޫންވެސް ހެޔޮ ބުއްދި ހުރި މީހެއް ވިއްޔާ އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކުރަމުން އެ ގެންދަނީއެވެ. ވީ އިރު ކީއްހެއްޔެވެ؟ އަދިވެސް އަހަރެމެން ތިބެންވީ މި ޙައްޤު ދީނަށް ޢަމަލު ނުކޮށްހެއްޔެވެ؟ އަދިވެސް އަހަރެމެންވީ ﷲ ޙަޟްރަތުން އަހަރެމެންނަށް ލިބިފައި މިވާ އަގު ބޮޑު ނިޢުމަތަށް ފުރަގަސްދީ، އެކަލާނގެ ކޯފާވެ ވޮޑިގަތުން ލިބޭނެ ކަންކަން ކުރަން ހެއްޔެވެ؟

» އަސްތަޣުފާރު ކުރާށެވެ!!!!
Sunday, March 22, 2009

ތިޔަބައިމީހުން ހައްދަވާ ގެންގުޅުއްވާ އިލާހުގެ ޙަޟްރަތަށް އަސްތަޣުފާރު ކޮށް ދަންނަވާށެވެ! (އެބަހީ؛ ފާފަފުއްސެވުން އެދި ދަންނަވާށެވެ!) ހަމަކަށަވަރުން އެއިލާހީ، ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާދެއްވާ އިލާހެވެ. (އެއިރުން) އެއިލާހު ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި އުޑުން ވާރޭ ފޮނުއްވާނެއެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށް މުދަލާއި ދަރިންދެއްވާނެތެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި ބަގީޗާތަކާއި ފެންއާރުތައް ލައްވާނެއެވެ.

» ނާދިރު ވިސްނުން (4)
Friday, March 20, 2009

އިމާމް އަޙްމަދު ބިން ޙަންބަލްގެ އަރިހުގައި މީހަކު ދެންނެވިއެވެ. މިވެނި މީހާ އަހަރެމެންނަށް ހެޔޮ އެއްޗެހި ކިޔައިދީ ރަނގަޅުހާ ނަސޭހަތްތައް ދީ، ޢިލްމު އުގަންނައިދީފައި އޭނާ އުޅެނީ ހިތުހުރި ގޮތަކަށެވެ. އިމާމް އަޙްމަދު ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ކަލެޔާ ސުވާލުވެވޭނީ އޭނާ އުގަންނައިދިން ޢިލްމަށް ކަލޭ ހެދި ގޮތަކާ މެދުގައެވެ. އެ ޢިލްމަށް އޭނާ ހެދި ގޮތަކާ މެދުގައެއް ނޫނެވެ.

» ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުމުގެ ސަބަބުތައް (4)
Tuesday, March 17, 2009

ހަވަނަ ސަބަބު: ކަމެއްގެ ޙުކުމާ މެދު ދަލީލެއް ލިބިވަޑައިގެންނެވިއިރު، އެ ދަލީލަކީ އެއަށް ވުރެ ވަރުގަދަ އެހެން ދަލީލަކާ ނުވަތަ ޢިލްމުވެރިންގެ އިޖުމާޢަކާ ފުށުއަރާ ދަލީލެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުއްވުން.

» ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ، މިނިސްޓަރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓު
Sunday, March 15, 2009

މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ، މިނިސްޓަރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓެވެ.

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:  <<  < 10 11 12 13 14 15 16  17 18 19 20 >  >> 
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި