މުޖުތަމަޢު

» ފާފަ ތަކަށްޓަކައި ގިނަގިނައިން ރުއިން
Saturday, April 25, 2009

ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނޭވެ! މަދުން ހޭ ބަޔަކު ކަމުގައި އަދި ގިނަގިނައިން ރޯބަޔަކު ކަމުގައި ވާށެވެ. ޤިޔާމަތް ދުވަހު ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ހިޔާވަހިކަން ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ހިޔާވަހިކަން ނުވާދުވަހު އެކަލާނގެ ޢަރުޝީގެ ހިޔާވަހިކަން ދެއްވާ ހަތް ބައެއްގެ ތެރެއިން އެއްބަޔަކީ އެކަނި ހުރެ ﷲ ހަދުމަކުރުމުގެ ސަބަބުން އެމީހެއްގެ ލޯ ކަރުނައިން ފުރާލެވޭމީހާއެވެ.

» ލޮބުވެތި [އަހުން]
Thursday, April 23, 2009

އަޚުންނޭވެ! "އަހުން" ނުވަތަ "އުހްތުން" ކިޔަންވީ މުސްލިމުންގެތެރެއިން ވަކި ބަޔަކަށް ނޫނެވެ. ﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާގެ ރަސޫލުކަން ޤަބޫލުކޮށްގެންތިބޭ މީހުން އެއީ އަނެކާގެ އަޚެކެވެ. ނުވަތަ އުޚުތެކެވެ. ތުނބުޅި ނޫނީ ފައިކުރި ވަކިވަރަކަށް ހުރުން މިއީ މިކަމުގެ އައިޑެންޓިޓީ ކަމަށްނުބަލާށެވެ. ނޫނީ މި ހެޔޮ ޢަމަލަކީ އަޚްވަންތަކަން ބަލާ މީޓަރުގެ ކަށި ކަމުގައިވެސް ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ. ތަނބިހުޅަށްވުރެން ތިރިއަށް ފިރިހެނާގެ އިޒާރު ( މުންޑު ނުވަތަ ފަޓުލޫނު..) ބެހެއްޓުމާއި ފިރިހެނާ ތުނބުޅި ބޭލުން މިއީ ޙަރާމް ކަމެއްކަންވެސް މިތަނުގައި ބަޔާން ކުރަމެވެ.

» ނަދުވާއާމެދު ދެތިންބަހެއް
Tuesday, April 21, 2009

އިސްލާމީ ކަންތަކާބެހޭ ވުޒާރާއާއި ޖަމްޢިއްޔަތުއް ދަޢުވަތުލް އިސްލާމިއްޔާއާ ގުޅިވަޑައިގެން ހިންގެވި "ފުރިހަމަ މުސްލިމަކަށްވާށެވެ!" ނަދުވާ 18 އޭޕްރީލް ވީ ހޮނިހިރުދުވަހުވަނީ ނިމިފައެވެ. މިނަދުވާ ނިމިގެން ދިޔައީ އެތައް ބަޔަކު މިފަދަ އެހެން ނަދުވާއަކަށް އެދެމުން ދިޔަ ޙާލުގައެވެ. އަދި މިފަދަ ނަދުވާތަކެއް މާތްﷲގެ އިރާދަފުޅާއެކު ކުރިޔަށް އޮތްތާނގައި ބާއްވާ ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެވުޒާރާގެ ދައުލަތުގެ ވަޒީރު އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދުވަނީ ދެއްވާފައެވެ. މިލިޔުމުގައި ނަދުވާގެ ބައިވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ނަދުވާގެ އުސްއަލިތައް ތިޔަ ކިޔުންތެރިންނަށް އެރުވޭތޯ ބަލާނަމެވެ.

» ތިބާގެ ޢުމުރުން ބާކީ އޮތީ އެއްމެ ދުވަހެއް ކަމަށް ޚިޔާލު ކޮށްލައްވާ!!! ފަހެ މިދުވަހު ތިބާ ކުރާނީ ކޮންކަންތައްތަކެއް ހެއްޔެވެ؟؟
Sunday, April 12, 2009

ތިބާގެ ޢުމުރުން ބާކީ އޮތީ އެއްމެ ދުވަހެއް ކަމަށް ޚިޔާލު ކޮށްލައްވާ!!! ފަހެ މިދުވަހު ތިބާ ކުރާނީ ކޮންކަންތައްތަކެއް ހެއްޔެވެ؟؟ ތިބާގެ ޙަޔާތުގައި ދުވަހެއް ބާކީ އޮތްކަމެއް ނުވަތަ ނެތްކަމެއް ނޭނގޭ ޙާލު، މިކަންތައްތައް ކުރުމަށް މިހާރު ނުފަށަންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟

» އިޚްލާޞްތެރިކަމަކީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ.
Saturday, April 11, 2009

ޢަރަބި ބަހުން ހިތަށް ކިޔާނީ (ޤަލްބު) އެވެ. ޤަލްބުގެ މާނައަކީ ފުރޮޅުމެވެ. ހިތަށް މިހެން ކިޔުނީ ހިތަކީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ފަރާތް ފަރާތަށް ފުރޮޅޭ އެއްޗަކަށް ވާތީއެވެ. ދުނިޔެއަށް ޖެހޭ ތަފާތު އޮއިވަރުތަކާއި ތަފާތު ފިކުރުތަކުގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރުކުރާ އެއްޗަކީ އިންސާނާގެ ހިތެވެ. ފިތުނައިގެ ޒަމާނުގައި ހެނދުނު މުސްލިމެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަ މީހާ ހަވީރު ކާފަރުވާ ވަރުގެ ބޮޑެތި ފިތުނަ ފަހުޒަމާނުގައި އަންނާނެކަމަށް ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި ކީރިތި ރަސޫލާގެ ބަސްފުޅުތަކުން އެނގެއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު އެފިތުނަ ސިފަކުރައްވާފައިވަނީ ކަޅުފޮއި ރެއެއްގެ ކަޅު އަނދިރިކަން ފަދައިންނެވެ.

» ޒަވާޖީ ޙަޔާތުގެ ނައު (ދެވަނަ ބައި)
Thursday, April 09, 2009

އަޅުގަނޑުމެން ދުވާލުގެ ބުރަ މަސައްކަތަށްފަހު ގެޔަށް އަންނައިރު ގިނަ ދުވަސްދުވަހު ހުންނަނީ ވަރަށް ވަރުބަލިވެފައެވެ. ގޭތެރެއިން ކިރިޔާވެސް ހިތްހަމަނުޖެހޭކަމެއް ފެނިއްޖެނަމަ ހުރެވެނީ ރުޅި އާދެވި މޫނު ކުނިކުރެވިފައެވެ. އަނބިމީހާއަށް އޭގެ ވަރު ބާލާލެވެނީއެވެ. ތިމަންނަ ހެއްދެވުނީ ހުދު ސިމެންތިން ހެން ހީވާކަހަލައެވެ. އަދި އަނބިމީހާ ހެއްދެވުނީ މަށީން ހެން ހީވާކަހަލައެވެ. ކޮންމެދުވަހަކުވެސް ގެއަށް ވަންނައިރު ހިނިތުންވެހުރެ ވަންނާށެވެ. އަނބިމީހާއަށް ރީތި ނަމަކުން ގޮވާލައި ލޯބިވާކަން ބަޔާންކުރާށެވެ

» ޒަވާޖީ ޙަޔާތުގެ ނައު (ފުރަތަމަ ބައި)
Wednesday, April 08, 2009

ސިއްތިފުޅު ވިހެއީ ހުކުރުގައި، ނަންއެކީ ހޮނިހިރުގައޭ، މީހަކާ ކަވެނިކުރީ ދެންއައި އެ އާއްދީއްތައިގައޭ، ހޯމަ ދުހު ބަލިވެއްޖެޔޭ، އަންގާރަ ދުހު ހާލެއް ނެތޭ، ބުދަ ދުވަހު މަރުވެއްޖެޔޭ، ވަޅުލީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއޭ."މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަޔާތުގައި ދިމާވާ ތަފާތު މަރުހަލާތަކެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު ދުވަސްވަރަކީ ކައިވެނީގެ ދުވަސްވަރެވެ. އެދުވަސްވަރަކީ އުފާވެރި ދުވަސްވަރަކަށް ވެއްޖެނަމަ މިދުނިޔަވީ ހަޔާތް ކާމިޔާބުވީއެވެ. ކައިވެންޏަކީ ނަބީންނާއި ރަސޫލުންގެ ސުންނަތެކެވެ. އެއީ ﷲގެ އާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން އާޔަތެކެވެ

» ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ލިޔުންތައް އެޅުމަށް ޚާއްޞަ ވަށިގަނޑެއް ބެހެއްޓުން
Tuesday, April 07, 2009

އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ މައިދާނުގައި، އަދި ކިޔަވަމުންދާ މައިދާނުގައި ވަރަށް ގިނައިން އިޙްތިރާމް ކުރެވޭ ލިޔުންތައް ހިމެނޭ ކަރުދާސްތައް އުކާލަން ޖެހެއެވެ.

» ވޯޓަކީވެސް އަމާނާތެކެވެ... އެއާމެދު ޤިޔާމަތްދުވަހުން ތިބާ ޖަވާބުދާރީންވާން ތައްޔާރު ހެއްޔެވެ؟
Tuesday, April 07, 2009

މި ލިޔުމަކީ މުސްލިމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވޯޓްލުމުގައި ސަމާލުވާންވީ ކަންތައްތައް އެންމެހާ ދިވެހިންނަށް އަންގައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއްކަމަށްވާ "މުސްލުމުންގެ ގުޅުމުގެ" ފަރާތުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. މިލިޔުމަކީ ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކާ ނުވަތަ ވަކި ޕާޓީއަކާ އެއްކޮޅަށް ނުވަތަ ދެކޮޅަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެއްނޫނެވެ.

» ބަލިމީހުންނަށްޓަކައި..... 10 ވަޞިއްޔަތް
Sunday, April 05, 2009

ވީ މިންވަރަކުން ޠަހާރަތުގެ މަތީގައި ވުމަށާއި، ނަމާދުގެ ވަގުތުގައި ނަމާދު ކުރުމަށް ފަރުވާތެރިވާށެވެ. 2- ގިނަގިނައިން ޛިކުރު ކޮށް، ޤުރުއާން ކިޔަވައި، ތަސްބީޙަ ކިޔައި، އަސްތަޣުފާރުކޮށް އަދި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތާއިސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރާށެވެ.

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:  <<  < 10 11 12 13 14 15  16 17 18 19 20 >  >> 
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި