ދީނީ ލިޔުން

» ﷲ ގެ ސިފަފުޅުތަކާމެދު އަހުރެމެންގެ ޢަޤީދާ
Friday, October 17, 2008

ހަރުމެންނަށް ޔަޤީން ކަމާއިއެކު އެނގެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ގެ ފޮތާއި ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم ގެ ސުންނަތުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކޮންމެކަމަކީ ޙައްޤެވެ.

» އާޚިރަތް ވާނެކަމުގެ ޢަޤީދާ
Friday, October 17, 2008

އާޚިރަތް ވާނެކަމުގެ ޢަޤީދާއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން އެކަކަށްވެސް ވަންހަނާވެގެން ނުވާނެ ފަދައިން އިސްލާމްދީނުގެ އަސާސީ ޢަޤީދާތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ޢަޤީދާއެވެ. އެ މައްޗަށް އީމާންނުވެ އެއްވެސް މީހަކު މުސްލިމަކަށް ނުވާނެކަން ކަށަވަރެވެ. އަދި ކާމިޔާބާއި ދިންނެވުމުގެ މަގުވެސް ނުލިބޭނެކަން ޔަޤީނެވެ. ޤުރުއާނުގައި އާޚިރަތާ ބެހޭގޮތުން ފަހަރު ފަހަރު މަތިން ޛިކުރު އައިސްފައިވެއެވެ. އަދި އެމައްޗަށް އީމާންވުމަށް ބާރު އަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

» ދަމުނަމާދުން ލިބޭ ޞިއްޙީ ފަރުވާ
Friday, October 17, 2008

ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ތަހައްޖުދު ނަމާދު ކުރުންހުއްޓެވެ. މިހެނީ އެއީ ޞާލިޙު އަޅުންގެ އާދައެކެވެ.

» ޤުރުއާނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޤިޔާމަތުގެ ބައެއްސިފަތައް
Friday, October 17, 2008

އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ޤިޔާމަތްދުވަހުގެ ޤުރުއާނީ ނަންތަކަކީ އެކަހެރި، ނުވަތަ ގުޅާލެވިގެންވާ ނުވަތަ ސިފަ ކޮށްލެވިގެންވާ ނަންތަކެވެ. އެފިޔަވައި، ޖުމްލަތަކުންނާއި ފޮޅުވަތްތަކުން ސިފަކޮށްލެވިގެންވާ ނަންތަކެއްވެސް ޤުރުއާނުގައި އައިސްފައިވެއެވެ. މިސާލަކަށް لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ (آل عمران 25:3) "އެއާމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއްނުވާ ދުވަސް

» ޤިޔާމަތް ޤާއިމުކުރެވޭނީ ކޮންބައެއްގެ މައްޗަށްހޭ؟
Friday, October 17, 2008

رسول الله صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ޤިޔާމަތްވާނީ އެންމެ ނުބައި މަޚްލޫޤުންގެ މައްޗަށެވެ. އަދިވެސް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ބިމުގައި ﷲ،ﷲ ކިޔޭހައި ހިނދަކު ޤިޔާމަތް ޤާއިމުނުވާނެއެވެ.

» ޤިޔާމަތުގެ ތިންބައި
Thursday, October 16, 2008

މިއީ فضيلة الشيخ إدريس حسين ލިޔުއްވާފައިވާ "ޤިޔާމަތް ކައިރިވެއްޖެ" މި ފޮތުން ނަގާފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.

» ޤުރުއާނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޤިޔާމަތްދުވަހުގެ ނަންތައް
Thursday, October 16, 2008

މިއީ فضيلة الشيخ إدريس حسين ލިޔުއްވާފައިވާ "ޤިޔާމަތް ކައިރިވެއްޖެ" މި ފޮތުން ނަގާފައިވާ ލިޔުމެކެވެ

» ހިތުން ހިތަށް: 1 ( އަހުރެންގެ ވަޞިއްޔަތް)
Thursday, October 16, 2008

މާތް ﷲއާ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކާ އެއްފަދަ ނުކުރާށެވެ. މުދަލާއި ފައިސާއަށް ތިމާގެ އަމިއްލަ ދީނާއި ވަޠަން ވިއްކާނުލާށެވެ.

» ހިލޭ ފިރިހެނުން ހިލޭ އަންހެނުންނާއި ސަލާމްކުރުމަކީ ޙަރާމްކަމެއް ނޫނެވެ.
Thursday, October 16, 2008

ސަލާމުގެ ޛަރީޢާއިން ސަލާމް ކުރާމީހާ ތިމާއީ މުސްލިމެއްކަން އިޢުލާން ކުރަނީއެވެ. އަދި ސަލާމް ރައްދުވާމީހާއަށް ތިމާގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ނުރައްކަލެއްނުވާކަމާއި، ތިމާގެ އަތާއި، ދުލުގެ ނުބައިކަމުން އޭނާ ސަލާމަތްވެގެން ވާކަން ހާމަކޮށް، ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައިވާ ނުރައްޓެހިކަމުގެ ފަރުދާ ކަޝްފުކުރަނީއެވެ.

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:  <<  < 10 11 12 13  14
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި