ދީނީ ލިޔުން

» ރޯދަމަހު ކުރާ ޢުމްރާގެ މާތްކަން
Monday, April 27, 2009

އިބްނު ޢައްބާސް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުމާގެ އަރިހުން ރިވާވެގެން ވެއެވެ. އަންޞާރިއްޔަ ބޭކަނބަލުންގެ ތެރެއިން ބޭކަނބަލަކަށް ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. ތިބާ ތިމަންމެންނާއެކީ ޙައްޖު ނުވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ އެކަމަނާ ދެންނެވިއެވެ. ތިމަންމެންގެ އަތުގައި އޮތީ އެންމެ 2 ސަވާރީއެވެ. ތިމަންކަމަނާގެ ފިރިކަލުން އެއް ސަވާރީގައި ޙައްޖަށް ވަޑައިގަތެވެ. އަނެއް ސަވާރީ އަހަރެމެން ދަނޑަށް ފެންދިނުމަށް ބޭއްވީމެވެ. އެހިނދު ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. ރަމަޟާންމަސް އަތުވެއްޖެނަމަ، ފަހެ ތިބާ ޢުމްރާ ކުރާށެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެމަހުގައި ކުރެވޭ ޢުމްރާ (ސަވާބާއި ދަރުމައިގެ ގޮތުން) ޙައްޖަކާ އެއްވަރުވެގެން ވެއެވެ. މުސްލިމްގެ ރިވާޔަތުގައި ވެއެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެމަހުގައި ކުރެވޭ ޢުމްރާ (ސަވާބާއި ދަރުމައިގެ ގޮތުން) ޙައްޖަކާ އެއްވަރުވެގެން ވެއެވެ. މުސްލިމްގެ ރިވާޔަތުގައި ވެއެވެ. روى البخاري (1782) ومسلم (1256)

» ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުމުގެ ސަބަބުތައް (2)
Monday, March 09, 2009

ފަހަރެއްގައި މި މައުޟޫޢާއި މެދު ވަރަށް ގިނަ މީހުންގެ ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އަދި މިއަށް ވުރެ މުހިންމު މައުޟޫތައް ހުއްޓާ މި މައުޟޫޢު އިޚްތިޔާރުކުރި ސަބަބާއި މެދު ބައެއް މީހުން ސުވާލުކުރުމަކީ ވެސް ދުރުކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ޙަޤީޤަތުގައި މި މައުޟޫޢަކީ ވަކީން ޚާއްސަކޮށް މިޒަމާނުގައި ވަރަށް ގިނަ މީހުންގެ ފިކުރުތައް ހުއްޓިފައިވާ ދިމާއެކެވެ.

» ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުމުގެ ސަބަބުތައް
Friday, March 06, 2009

ފަހަރެއްގައި މި މައުޟޫޢާއި މެދު ވަރަށް ގިނަ މީހުންގެ ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އަދި މިއަށް ވުރެ މުހިންމު މައުޟޫތައް ހުއްޓާ މި މައުޟޫޢު އިޚްތިޔާރުކުރި ސަބަބާއި މެދު ބައެއް މީހުން ސުވާލުކުރުމަކީ ވެސް ދުރުކަމެއް ނޫނެވެ.

» އަތްތިލަބަޑި ޖެހުން!!!!
Friday, February 20, 2009

އަތްތިލަބަޑިޖެހުމަކީ ސަލަފުއް ޞާލިޙުން ކުރެއްވި ކަމެއްނޫނެވެ. މިޒަމާނުގައި މިޖަހާ އައަތްޖެހުމުގެ ބަދަލުގައި އެބޭފުޅުން އެފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ތަސްބީޙަ ނޫނީ ތަކްބީރު ވިދާޅުވެއެވެ.

» ތައުހީދު
Thursday, February 05, 2009

މިއީ އެންމެ މުޙިއްމު ޢުންވާނެވެ. މުސްލިމަކު އެންމެ ފުރަތަމަ އުނގެނެންޖެހޭ ފިލާވަޅެވެ. މުދައްރިބުންނާއި މުދައްރިސުން އެމީހުންގެ ދަރިވަރުންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ދަސްކޮށްދޭންޖެހޭ މައުޟޫޢެވެ. އެމައުޟޫޢެއްގެ ސަބަބުން އެމީހެއްގެ ދުނިޔެވީ ޙަޔާތައި ޢުޚްރަވީ ޙަޔާތް އުޖާލާވެ ބާއްޖަވެރިވެގެންދާނެ މައުޟޫޢެވެ.

» ވަކީލުކުރުމަކީ ކޮބައިކަން ޙަކީމެއްގެ ދުލުން...
Tuesday, December 30, 2008

ޙާތިމުލްއަޞައްމު ވިދާޅުވިއެވެ. އަހަރެންނަށްޓަކައި މާތްރަސްކަލާނގެ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ރިޒްޤު އެހެން މީހަކަށް ނުކެވޭނެކަން ދަންނަމުއެވެ. އެހެންވެ އަހަރެންގެ ހިތަށް ހަމަޖެހުން ލިބިފައި ވެއެވެ.

» ކާމިޔާބު މީހުންގެ ކަލިމަ
Sunday, December 28, 2008

އިންސާނާ ދުނިޔައަށް ނޭވާލީ ވަގުތުން ފެށިގެން ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ދުވަހަކަށްފަހު ދުވަހެއް އޭނާގެ ޙަޔާތުން ފާއިތުވަމުން ދެއެވެ. އެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ހިތަށް އެތައް ބައިވަރު ސުވާލުތަކެއް އަރާ ފައިބަމުން ދެއެވެ. އަހަރެންނަކީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ އަހެރެން އައީ ކޮންތާކުންހެއްޔެވެ؟

» އެކި ޢިލްމުވެރިން އެކިގޮތަށް ބުނާތީ.......ހަދާނީ ކިހިނެއް ކަމެއް ނޭނގޭ!
Friday, December 26, 2008

މިފަދަ ޢިލްމުވެރީންގެ މިބާވަތުގެ މައްސަލަ ތަކުގައި ވަކި ރައުޔަކަށް ބުރަވެ ބާކީ ހުރި ރައުޔު ތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން އިންކާރު ކުރުމަކީ ގޯހެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިޚްތިލާފު ހުރި މައްސަލައެއްގައި ވަކި ރައުޔަކަށް ބުރަވެ، އެގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ.

» ވަށައިގެން ގަބުރު ހުންނަ މިސްކިތުގައި ނަމާދު ކުރުން މައްސަލައެއްތަ!!
Friday, December 26, 2008

މިފަދަ މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުކުރުން ބައެއް ޢިލްމުވެރިން މަނާކުރައްވަނީ ނުބައި ކަމަކަށް ނޫނީޝިރުކަކަށް ނޫނީ ގަބުރު ބަހައްޓައިގެން އަޅުކަންކުރާ މީހުންނާ ޚިލާފު ވުމަށާއި އެފަދަ ކަންކަމަށް ފުރުޞަތު ލިބިދާނެ އެންމެހާ މަގުތައް ބަންދުކުރެއްވުމަށެވެ. މަނާކުރައްވާ ޢިލްމުވެރިންނަކަށް އެއްވެސް ދަލީލެއް އޮތްކަމެއް ނޭނގެއެވެ"

» ކަށްވަޅުގެ ބައިވެރިޔާ
Thursday, December 18, 2008

ކަށްވަޅުގައި ތިބާގެ އެކުވެރިއަކަށް ގެންދާނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ ތިބާ ކިތަންމެ ބޭނުންވިޔަސް ތިބާ އާ އެކު ގެންދެވޭނެ އިތުރު ބައެއް ނެތެވެ. ތިބާއާއި އެކު ގެންދެވޭނީ ތިބާ ކުރާ ޢަމަލެއް އެކަންޏެވެ. ހެޔޮ ޢަމަލު ކޮށްފިނަމަ އެ ދުވަހުން ތިބާ އާއި ބައްދަލު ކުރާނީ ނުހަނު ރީތި، މީރުވަސް ދުވާ ހިތަށް ފިނިކަން ގެނެސްދޭނެ އެކުވެރިއެކެވެ.

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:  <<  < 10 11  12 13 14 > 
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި