މުޝްރިފްގެ ޤަލަމުން

» ޞަލީބީންގެ ޕޯޕު މަޢާފަށް އެދެންޖެހޭނެ!
Saturday, October 18, 2008

މުސްލިމު ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ގޮވާލަނީ މިފަދަ ކަންތައްތަކާ ޙިކުމަތާއެކު ކުރިމަތި ލުމަށެވެ. ފިކުރާއި، ބުއްދި ބޭނުންކޮށްގެން ހެޔޮ ގޮތުގައި ޖަދަލު ކުރަންވީއެވެ. ނަޞްރު ލިބޭނީ އިސްލާމްދީނަށެވެ!

» އިސްލާމީ ދައުލަތެއް ދެކެ ބިރު ގަންނަނީ ކީއްވެ؟
Saturday, October 18, 2008

މިހާރުވެސް ދީނުގެ ދިފާޢުގައި ވަކާލާތު ކުރައްވާ ވަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުން އެތަނުގައި ތިއްބަވާކަމީ އަޅުގަނޑުމެން އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް އެބޭފުޅުންނަށް ހެޔޮ ދުޢާކުރަމެވެ

» އިސްލާމްދީނާމެދު ރައްކާތެރިވަމާ
Thursday, October 16, 2008

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަސްގަނޑުގައި އެހެން ދީނަކަށް ފުރުޞަތު ދެވިގެންނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެކި ގޮތްގޮތުން މިކަމަށްޓަކައި ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރަމުން ދާކަމީ ހިތާމަ ހުރި ކަމެކެމެވެ. އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އެހެން ދީންތަކަށް އުޅުމުގެ އެފުރްޞަތު މުސްލިމުންނަށް ދެވިގެން ނުވާނެއެވެ. އެފަދަ ދުވަހެއް އަތުވެއްޖެނަމަ، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ފިތުނަ އުފެދި، އެއްބައިވަންތަކަން ގެއްލި ދާޚިލީ ހަމަނުޖެހުން މިހާރަށް ވުރެން ބޮޑަށް އުފެދި، ލޭ އޮހޮރެން ދިމާވުމަކީ ވަރަށް ކައިރީގައިވާ ކަމަކެވެ.

» އިސްލާމްދީނާއި ބެހޭ ގޮތުން އިތުބާރު ހިފޭ މަޢުލޫމާތު...
Thursday, October 16, 2008

މިއީ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިއްބެވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ދީނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އިންތިހާއަށް ބޭނުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެކެވެ. މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި މިފަދަ ވެބްސައިޓެއް ވުޖޫދަށް އައުމަކީ ވަރަށް އުފާވެރިކަމެކެވެ. މި ވެބްސައިޓް އުފެއްދުމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވި އަޚުންނަށް މާތް ﷲ ހެޔޮ ޖަޒާދެއްވާނެތެވެ. މިއީ ވަރަށް ބުރަ، އަދި އިސްލާމްދީނަށްޓަކައި ކުރެވުނު ވަރަށް ބޮޑު ޚިދުމަތެކެވެ.

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:  < 1 2 3 4  5
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި