##siteName##

އިޒްރޭލުން ހަނގުރާމަ މެދުކަނޑާލުމުން ހަމާސްއިންވެސް ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލައިފި

Category »  ޚަބަރު
Monday, January 19, 2009

 

 

19 ޖެނުއަރީ 2009 (ހަވީރު ނޫސް):

ޖުމްލަ 22 ދުވަސް ވަންދެން ގާޒާއަށް ވަރުގަދައަށް ހަމަލާ ދިނުމަށްފަހު އެއްވެސް ޝަރުޠަކާ ނުލައި އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލުމުން ޙަމާސް ޖަމާޢަތުންވެސް ހަފްތާއެއް ވަންދެން ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ.

ތަފްޞީލް: ހަވީރު އޮންލައިން-

 

ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޝުޢޫރުތައް
މިފޯމު މެދުވެރިކޮށް ފޮނުއްވާ!

 
 
 

އަލްމަސްޖިދުލްއަޤްޞާއާއި އިސްރާއާއި މިޢްރާޖުގެ ބިމުގައި ކުރެވޭ ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވުމަށް ގޮވާލަން

 

އުންމަތުގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމަތް ދިޔައީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ޖިހާދު ދޫކޮށްލުމުންނެވެ.

 

ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގެ އަހުލުވެރިންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މުސީބާތުން އެމީހުން ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވުން އެދި ޤުނޫތު ނާޒިލާ ކިޔުމަށް އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ފަލަސްޠީނުގެ ޢިލްމުވެރިން ގޮވާލައްވައިފި

 
 

Latest News from Palestine

 

1 hits since Jan 17,2009