##siteName##

AGAINST THE COWARDLY ZIONIST MOVEMENT, PRAYING FOR THE PALESTINE FREEDOM FIGHTERS

Category »  English
Monday, January 19, 2009

Written by: Ahmed A Shafy

This question has been asked by millions around the world. Each and every day we are seeing violent acts, crimes committed by Americans and her ally Israel. Amazing the whole world as they commit crimes and tries to justify their moves and police the world, rest of the world is incapable of achieving any peace or progress over these tyrants. Through history we have seen the British Empire taking and colonizing, destroying and dividing lands throughout the world.

 The American government acts as if they are elected to police the world.  Osama bin laden who was the main point of attacking Afghanistan has never been found, WMDs were the  main point of attacking Iraq, it ended up hanging their leader and plunging the whole country into bloodshed. If we dig deeper we would be shocked to find out the cruel war crimes committed by the American forces.

Yet these actions would not come even close to the crimes which have been and are been committed by the Zionist movement in the occupied lands of Palestine.  Yes the lands are occupied and there is no nation called Israel and the Jews have no land. The fact that British took the Arab lands, and gave it to Jews, makes it in all views Arab lands. The ungrateful Zionist cowards turning against the helpers and their saviors from the Nazi movement, proves how dangerous these people are. This is the exact fact why they were pursued out of Europe.

Why didn’t the British government give one of their lands to the Jews? Is Australia too small for the Israeli homeless cowards?  Why is Americans not helping their friend and saving them out of that mess by giving some of their land? Well the whole wide world knows living with this ungrateful coward is not possible so they pushed the Jews into their enemy’s lands.

From the beginning of Zionist movement the Palestinian citizens have been exposed to fear, hatred and sorrow all the time.  More than 60 huge massacres have been committed by Israel on Arab lands, from The King David Massacre 1946 to Western Bekaa villages Massacre 1999, year 2000 till today the attacks have continued killing innocent people. Also the testing of their deadly biological and chemical weapons on the innocent civilians of this Arab state

The secret nuclear warheads in Israel and the chemical and biological weapons they develop are never subjected to foreign independent inspections, having the record of violating most international laws and going against UN resolutions, and yet they are never punished for these acts.

Reason for ongoing massacre against the innocent people of Gaza is proving the hypocrisy of most European and the American governments. The Palestinians democratically chose Hamas as their government; unfortunately the west thought they would interfere with Palestine’s internal affairs, 18 months passed while Gaza was under siege by Israeli forces which is an offence and act of crime in the international law “which is never  implemented on America and her friends”. Than the airstrikes and ground invasion shook the city.

Americans and the Zionist cowards try their best to keep the zone closed and try to stop any Arab nation from interfering. They know if the zone is opened Muslims around the world would pour in and save their brothers and sisters in faith, like the soviet-Afghanistan war

Sadly most of the leaders of Arab nations are turned into stupid puppets to be friends with America and Israel fearing that they might lose power if they stand against America or the Zionists. Unlike the Muslim and Arab countries, Venezuela and Bolivia have shown their true feelings and that they are on the path of justice, cutting direct and indirect ties with Israel and calling for a trial on the leaders of Israel in the international court of war crimes .

 we as  a Muslim community are calling upon all the Muslims to stand against the Zionist movement and those who help them, we are calling for a boycott of all Israeli products, pressuring the governments of our countries to cut their ties with Israel which is not a legal state, but a terrorist movement terrorizing innocent people. We are calling for an independent UN which is not controlled by any nation, unlike the current UN which could not even defend its own buildings because they are being destroyed by the friend of the controller of UN (America). We call on all the Muslim states around the world to help Palestine and help her to get rid of this cruel Zionist movement.

We are praying for the brave youths of Palestine fighting for their land, we are with those who fight against the Zionists; we are with the Palestine freedom fighters.

 

 

 

 

 -

 

ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޝުޢޫރުތައް
މިފޯމު މެދުވެރިކޮށް ފޮނުއްވާ!

 
 
 

އަލްމަސްޖިދުލްއަޤްޞާއާއި އިސްރާއާއި މިޢްރާޖުގެ ބިމުގައި ކުރެވޭ ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވުމަށް ގޮވާލަން

 

އުންމަތުގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމަތް ދިޔައީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ޖިހާދު ދޫކޮށްލުމުންނެވެ.

 

ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގެ އަހުލުވެރިންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މުސީބާތުން އެމީހުން ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވުން އެދި ޤުނޫތު ނާޒިލާ ކިޔުމަށް އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ފަލަސްޠީނުގެ ޢިލްމުވެރިން ގޮވާލައްވައިފި

 
 

Latest News from Palestine

 

1 hits since Jan 17,2009