##siteName##

ވީޑިއޯ » ޤުނޫތު : ފަލަސްޠީނުގެ އަޚުންނަށް ނަޞްރުދެއްވުން އެދި
Posted By Administrator on Saturday, January 17, 2009

16 ޖެނުއަރީ 2009 ވީ ހުކުރު ދުވަހު، ހުކުރު ނަމާދުގައި ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން، ފަލަސްޠީނުގެ ލޮބުވެތި އަޚުންނަށް ނަޞްރު ދެއްވުން އެދި ކިޔުއްވި ޤުނޫތު.ވީޑިއޯ » ޣައްޒާގެ އަހުލުވެރިންނަށް ޓަކައި މައްކާގެ ޙަރަމފުޅުގެ އިމާމް، އައްޝައިޚް ޢަބްދުއްރަޙްމާން އައްސުދައިސް ކުރައްވާފައިވާ އަސަރުގަދަ ދުޢާއެއް
Posted By Administrator on Friday, January 16, 2009

ޣައްޒާގެ އަހުލުވެރިންނަށް ޓަކައި މައްކާގެ ޙަރަމފުޅުގެ އިމާމް، އައްޝައިޚް ޢަބްދުއްރަޙްމާން އައްސުދައިސް ކުރައްވާފައިވާ އަސަރުގަދަ ދުޢާއެއްވީޑިއޯ » އިޒްރޭލުގެ ޔަހޫދީންގެ ޢުދުވާނުގެ ވާހަކަ މުސްލިމު ކުޑަކުއްޖެއްގެ ދުލުން
Posted By Administrator on Friday, January 16, 2009

އިޒްރޭލުގެ ޔަހޫދީންގެ ޢުދުވާނުގެ ވާހަކަ މުސްލިމު ކުޑަކުއްޖެއްގެ ދުލުންވީޑިއޯ » ފަލަސްޠީން : ކުރު ޑޮކިއުމެންޓަރީ އެއް
Posted By Administrator on Friday, January 16, 2009

ފަލަސްޠީނުގެ މައްސަލަ ފެށުނީ ކިހިނެއްކަމެއް މިއަދުގެ ގިނަ ޒުވާނުންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. މި ވީޑިއޯ ޑޮކިއުމެންޓަރީގައި ފަލަސްޠީނުގައި ޔަހޫދީން ވަޒަންވެރިވި ގޮތާބެހޭގޮތުން މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު ތަކެއް ލިބިގެން ދެއެވެ.Page Number :  

-

 

ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޝުޢޫރުތައް
މިފޯމު މެދުވެރިކޮށް ފޮނުއްވާ!

 
 
 

އަލްމަސްޖިދުލްއަޤްޞާއާއި އިސްރާއާއި މިޢްރާޖުގެ ބިމުގައި ކުރެވޭ ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވުމަށް ގޮވާލަން

 

އުންމަތުގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމަތް ދިޔައީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ޖިހާދު ދޫކޮށްލުމުންނެވެ.

 

ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގެ އަހުލުވެރިންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މުސީބާތުން އެމީހުން ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވުން އެދި ޤުނޫތު ނާޒިލާ ކިޔުމަށް އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ފަލަސްޠީނުގެ ޢިލްމުވެރިން ގޮވާލައްވައިފި

 
 

Latest News from Palestine

 

1 hits since Jan 17,2009