##siteName##

ކިޔުންތެރިންގެ ޝުޢޫރު » މުޅި ދުނިޔެ މިއޮތީ ނިދާފައެވެ
Posted By Administrator on Saturday, January 17, 2009

ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ދުނިޔެ ނުދެކޭފަދަ އިންސާނީ ޖަރީމާއެއް، މިހާ ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ހިންގަމުން ދާއިރުވެސް މުޅި ދުނިޔެ މިއޮތީ ނިދާފައެވެ.Page Number :  

-

 

ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޝުޢޫރުތައް
މިފޯމު މެދުވެރިކޮށް ފޮނުއްވާ!

 
 
 

އަލްމަސްޖިދުލްއަޤްޞާއާއި އިސްރާއާއި މިޢްރާޖުގެ ބިމުގައި ކުރެވޭ ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވުމަށް ގޮވާލަން

 

އުންމަތުގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމަތް ދިޔައީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ޖިހާދު ދޫކޮށްލުމުންނެވެ.

 

ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގެ އަހުލުވެރިންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މުސީބާތުން އެމީހުން ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވުން އެދި ޤުނޫތު ނާޒިލާ ކިޔުމަށް އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ފަލަސްޠީނުގެ ޢިލްމުވެރިން ގޮވާލައްވައިފި

 
 

Latest News from Palestine

 

1 hits since Jan 17,2009