##siteName##

ލިޔުން » ގާޒާގެ ހަނގުރާމައަކީ ފަލަސްޠީނަށް ލިބުނު ވަރަށްބޮޑު ކާމިޔާބެއް: ހަނިއްޔާ
Posted By Administrator on Monday, January 19, 2009

19 ޖެނުއަރީ 2009 (ހަވީރު ނޫސް) : ގާޒާއާދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުން ފެށި ހަނގުރާމަ 22 ދުވަހަށްފަހު ހުއްޓާލާފައިވުމަކީ ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ވަރަށްބޮޑު ކާމިޔާބެއް ކަމަށް ޙަމާސް ޖަމާޢަތުގެ ވެރިޔާ އިސްމާޢީލް ހަނިއްޔާ އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.ލިޔުން » އޮބާމާ ހަމައެކަނި ކަންބޮޑުވާކަމަށް ވިދާޅުވުމަކުން ނުފުދޭ
Posted By Administrator on Friday, January 16, 2009

އިންސާނިއްޔަތުގެ ނަމުގައި ތިކުރަނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟ މިއީ ބީބީސީން އިސްރާއިލްގެ ތަރުޖަމާނަކާއި ކުރިސުވާލެކެވެ. އެސުވާލުކުރަންޖެހުނީ އިސްރާއީލުން އދ.ގެ ސުކޫލަކަށް ހަމަލާދީ 40 އަށްވުރެ ގިނަ ފުރާނަ ޝަހީދުކޮށްލުމުންނެވެ.Page Number :  

-

 

ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޝުޢޫރުތައް
މިފޯމު މެދުވެރިކޮށް ފޮނުއްވާ!

 
 
 

އަލްމަސްޖިދުލްއަޤްޞާއާއި އިސްރާއާއި މިޢްރާޖުގެ ބިމުގައި ކުރެވޭ ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވުމަށް ގޮވާލަން

 

އުންމަތުގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމަތް ދިޔައީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ޖިހާދު ދޫކޮށްލުމުންނެވެ.

 

ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގެ އަހުލުވެރިންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މުސީބާތުން އެމީހުން ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވުން އެދި ޤުނޫތު ނާޒިލާ ކިޔުމަށް އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ފަލަސްޠީނުގެ ޢިލްމުވެރިން ގޮވާލައްވައިފި

 
 

Latest News from Palestine

 

1 hits since Jan 17,2009