##siteName##

ޚަބަރު » އިޒްރޭލުން ހަނގުރާމަ މެދުކަނޑާލުމުން ހަމާސްއިންވެސް ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލައިފި
Monday, January 19, 2009

19 ޖެނުއަރީ 2009 (ހަވީރު ނޫސް): ޖުމްލަ 22 ދުވަސް ވަންދެން ގާޒާއަށް ވަރުގަދައަށް ހަމަލާ ދިނުމަށްފަހު އެއްވެސް ޝަރުޠަކާ ނުލައި އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލުމުން ޙަމާސް ޖަމާޢަތުންވެސް ހަފްތާއެއް ވަންދެން ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ.

ލިޔުން » ގާޒާގެ ހަނގުރާމައަކީ ފަލަސްޠީނަށް ލިބުނު ވަރަށްބޮޑު ކާމިޔާބެއް: ހަނިއްޔާ
Monday, January 19, 2009

19 ޖެނުއަރީ 2009 (ހަވީރު ނޫސް) : ގާޒާއާދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުން ފެށި ހަނގުރާމަ 22 ދުވަހަށްފަހު ހުއްޓާލާފައިވުމަކީ ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ވަރަށްބޮޑު ކާމިޔާބެއް ކަމަށް ޙަމާސް ޖަމާޢަތުގެ ވެރިޔާ އިސްމާޢީލް ހަނިއްޔާ އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

English » AGAINST THE COWARDLY ZIONIST MOVEMENT, PRAYING FOR THE PALESTINE FREEDOM FIGHTERS
Monday, January 19, 2009

This question has been asked by millions around the world. Each and every day we are seeing violent acts, crimes committed by Americans and her ally Israel. Amazing the whole world as they commit crimes and tries to justify their moves and police the world,

ޚަބަރު » އިޒްރާއީލުން މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ޖަމްއިއްޔާއަކުން ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިފި
Sunday, January 18, 2009

17 ޖެނުއަރީ 2009 ( ޖަޒީރާ ޑެއިލީ): އިޒްރާއީލުން މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ދީނީ ޖަމްއިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ޖަމްއިއްޔަތުއް ސަލަފުން ރޭ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ޚަބަރު » ޣައްޒާ އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލަން އުޅޭކަމުގެ އިޝާރާތެއް އިޒްރޭލުން ދީފި
Saturday, January 17, 2009

ގާޒާ (17 ޖެނުއަރީ) ހަވީރުނޫސް ::::::: މިދިޔަ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު އިޒްރޭލުން ޣައްޒާއާ ދެކޮޅަށް ފެށި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލަން އުޅޭކަމުގެ އިޝާރާތެއް އިޒްރޭލުން ދީފިއެވެ.

-

 

ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޝުޢޫރުތައް
މިފޯމު މެދުވެރިކޮށް ފޮނުއްވާ!

 
 
 

އަލްމަސްޖިދުލްއަޤްޞާއާއި އިސްރާއާއި މިޢްރާޖުގެ ބިމުގައި ކުރެވޭ ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވުމަށް ގޮވާލަން

 

އުންމަތުގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމަތް ދިޔައީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ޖިހާދު ދޫކޮށްލުމުންނެވެ.

 

ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގެ އަހުލުވެރިންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މުސީބާތުން އެމީހުން ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވުން އެދި ޤުނޫތު ނާޒިލާ ކިޔުމަށް އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ފަލަސްޠީނުގެ ޢިލްމުވެރިން ގޮވާލައްވައިފި

 
 

Latest News from Palestine

 

1 hits since Jan 17,2009